תקנון אתר

בס"ד, שבט תשפ"ב.

תקנון תנאי שימוש ורכישה באתר "הרמב"ם היומי"

תקציר התקנון

מבוא  סע' 1 – 6

ערכת אמצעי העזר והכלול בה סע' 7 – 11

עלות הערכה ואופן המשלוח סע' 12 – 15

תנאי סף לביצוע עסקה סע' 16 – 18

דרך ביצוע העסקה סע' 19 – 23

ביטול עסקה ע"י הרוכש סע' 24 – 26

זכות העמותה להודיע על הפסקת המבצע סע' 28 – 31

פרטיות וקניין רוחני סע' 32 – 40

פרשנות ושיפוט סע' 41 – 46

מבוא

 1. ברוכים הבאים לאתר "הרמב"ם היומי" [להלן – האתר].
 2. האתר הינו בבעלות עמותת גוונים [ע.ר 580487841], אשר כתובתה הרשומה במרשם העמותות הינה ברחוב מבצע קדש 68 בני ברק [להלן – העמותה]. העמותה פועלת, בין היתר, להפצת תורה ותלמוד תורה ושלא למטרת רווח.
 3. האתר משמש למכירה מקוונת של ערכת אמצעי-עזר ללימוד ספר 'יד החזקה' ('משנה תורה') לרמב"ם, במסלול לימוד "הרמב"ם היומי" (בהיקף של פרק ליום ובמסלול התלת-שנתי). המכירה המקוונת מיועדת לרוכשים בישראל ובחו"ל כאחד.
 4. השימוש באתר הינו בכפוף לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן. בעצם השימוש באתר הנך מצהיר כי קראת את תנאי השימוש בו וכי אתה מסכים לתנאי השימוש כולם ובמלואם. לאור האמור, הנך מתבקש, בראש ובראשונה, לקרוא בקפידה את תנאי השימוש באתר, וזאת, טרם עשיית שימוש כלשהו באתר. ככל שאינך מסכים לחלק מתנאי השימוש ו/או לכולם, הנך מתבקש שלא לעשות שימוש באתר.
 5. האמור בתנאי שימוש אלו מנוסח, מטעמי נוחות, בלשון יחיד זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים, לרבים וכן לתאגידים וגופים משפטיים אחרים, בשווה.
 6. כותרות פרקי התקנון מובאות לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

 

ערכת אמצעי-העזר ללימוד ה'יד החזקה'

 1. האתר מאפשר לך לרכוש דרכו ערכת אמצעי-עזר ללימוד ספר 'יד החזקה' (הידוע גם כ'משנה תורה') לרמב"ם [להלן – 'ספר יד החזקה'].
 2. המדובר בערכה המחולקת ל-14 חלקים, במקביל ל-14 חלקי ספר 'יד החזקה': ספר מדע, ספר אהבה, ספר מועד, ספר נשים, ספר קדושה, ספר הפלאה, ספר זרעים, ספר עבודה, ספר קרבנות, ספר טהרה, ספר נזקים, ספר קניין, ספר משפטים וספר שופטים [להלן ולשם הנוחות יכונה כל אחד מספרים אלו – 'ספר', וזאת במובחן מהספר השלם שיכונה, כאמור, 'יד החזקה']. 
 3. ערכת אמצעי העזר כוללת:
 • 14 חוברות על בסיס כל ספר מספרי היד-החזקה ע"פ נוסח 'יד החזקה' של 'מפעל שפע' עם פירוש של הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ).
 1. יובהר ויודגש כי אין העמותה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם אחראים לתוכן הביאור מבית 'מכון שפע'. בנוסף יובהר כי העמותה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם  לא יישאו בכל אחריות לטענה ביחס לטיב הפירושים והמאמרים בחוברות ו/או לשיעורים שיובאו בקלטת השמע.
 2. במסגרת האתר תינתן אפשרות לכל אחד להאזין לשיעורים ממגוון השיעורים.

 

עלות ערכת אמצעי העזר ואופן המשלוח

 1. לימוד הרמב"ם היומי במסלול של פרק 1 ליום נמשך 35 חודשים. על-מנת לקבל את ערכת אמצעי העזר המלאה, הכוללת חוברות המכסה את 14 ספרי 'יד החזקה' נדרש הרוכש לשלם 35 תשלומים חודשיים על-סך 22 ש"ח, כל תשלום, ובסה"כ 770 ש"ח בלבד, בפריסה לכשלוש שנים. מחיר זה כולל מע"מ וכן דמי משלוח של כל חלקי הערכה בדואר רגיל ובאמצעות דואר ישראל. רוכש אשר ירכוש את הערכה במהלך תקופת הלימוד של אחד הספרים ולא בתחילתה, יידרש לשלם סך של 18 ש"ח נוספים שיתווספו לתשלום הראשון, על-מנת לקבל את הערכה של הספר שהלימוד בו כבר החל.
 2. עם רכישת הערכה וביצוע התשלום הראשון, כאמור, תישלח לרוכש ערכה ובה החומר הרלבנטי עבור הספר הנלמד במועד הרכישה ע"פ מסלול הרמב"ם היומי בהיקף של פרק ליום. הערכה תישלח לרוכש לא

יאוחר מ-10 ימי עבודה ממועד ביצוע העסקה. המשלוח יבוצע בדואר רגיל באמצעות דואר ישראל.

 1. ערכות הלימוד עבור הספרים הבאים תישלחנה לא יאוחר מ-3 ימי עבודה טרם תחילת הלימוד בספר הרלבנטי, וזאת, כאמור, ע"פ לוח לימוד הרמב"ם היומי במסלול תלת-שנתי של פרק ליום (אשר הוחל בלימודו לאחרונה בחודש אדר, תשע"ב).
 2. עסקת הרכישה תבוצע אך ורק באמצעות כרטיס אשראי ובמסגרת האתר, וזאת, באופן שיפורט לקמן.

 

תנאי-סף לביצוע עסקה באתר

 1. ראשית יובהר כי רשאים לבצע עסקה באתר: כל אדם בגיר, בן 18 שנים ומעלה או כל תאגיד המאוגד כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשום כדין במרשם הרלבנטי, וזאת, בתנאי שהאדם או התאגיד מחזיקים כדין בכרטיס אשראי תקף אשר הונפק להם, אישית, ע"י אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל, ואף זאת, בתנאי שהאדם או התאגיד רשאים, ע"פ כל דין ו/או ע"פ כל הסכם עם מנפיק כרטיס האשראי, לבצע עסקאות באמצעות כרטיס האשראי האמור.
 2. יובהר בזאת כי הנהלת האתר שומרת על זכותה שלא לבצע עסקה בכרטיס אשראי שאינו תקף או בכרטיס שיתעורר חשש כי אינו תקף או בכרטיס שיתעורר חשד כי נעשה בו שימוש ע"י מי שאינו מורשה לעשות בו שימוש ו/או במקרה ויתעורר חשד כי נעשה שימוש בכרטיס שלא ע"פ תנאי ההרשאה.
 3. על כל גורם המבצע עסקה באתר, כאמור, להיות בעל תיבת דואר אלקטרוני פרטית ברשת האינטרנט.

 

אופן ביצוע עסקה באתר

 1. במועד ביצוע העסקה ימלא הרוכש טופס הרשמה במסגרתו יפורטו:
 • שם הרוכש;
 • מספר תעודת זהות של הרוכש.
 • כתובת הרוכש למשלוח הערכה;
 • מספר טלפון של הרוכש;
 • כתובת דוא"ל של הרוכש;
 •  
 • סיסמא שיבחר לעצמו הרוכש.
 • פרטי כרטיס אשראי של הרוכש.
 1. הטופס יהיה מאובטח באמצעי סליקה מאובטחת העומד בתקן PCI-DSS Level 1.
 2. על מנת להבטיח את ביצוע העסקה ובכדי שהעסקה תבוצע במהירות וללא תקלות, מתבקש הרוכש להקפיד על מסירת פרטים מדויקים. להווי ידוע לך כי הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

 

 1. ביצוע העסקה על-ידך מהווה הצהרה שלך כי הכרטיס באמצעותו בוצעה העסקה שייך לך. בנוסף מהווה ביצוע העסקה על-ידך הצהרה כי הכרטיס באמצעותו בוצעה העסקה הינו בתוקף וכי הנך מורשה לבצע את העסקה באמצעותו ע"פ כל דין ו/או הסכם בינך לבין החברה שהנפיקה את הכרטיס. ביצוע עסקה ע"י תאגיד מהווה הצהרה כי מבצע העסקה בפועל הינו מורשה ע"פ כל דין ובהתאם למסמכי ההתאגדות שהתאגיד, להתקשר בעסקה.
 2. בסמוך להשלמת הפעולה תבוצע ע"י צוות האתר בדיקה של פרטי הרוכש ופרטי כרטיס האשראי. עם אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי תישלח לרוכש בדוא"ל הודעה על אישור העסקה או דחייתה. הודעה כאמור תישלח לרוכש תוך 48 שעות ממועד ביצוע העסקה. אישור זה יהווה הוכחה לביצוע העסקה. במקרה של תקלה המונעת את השלמת העסקה, ניתן ליצור קשר עם הנהלת האתר במספר 0722-602040.

 

ביטול עסקה

 1. ע"פ חוק, למבצע עסקת רכישה שמורה הזכות לבטל את העסקה תוך 14 ימים מעת קבלת ערכת אמצעי העזר הראשונה.
 2. היה וחלפו 14 ימים ממועד המצאת ערכת אמצעי העזר הראשונה לרוכש, יוכל הרוכש לבטל את העסקה בכל שלב ובטרם חלפו 35 חודשים בהתאם לאמור בתקנון זה. היה ויחליט הרוכש לבטל את העסקה בפרק זמן זה, לא יוכל הרוכש להשיב את המוצרים שכבר קיבל לידיו ובמקביל לא יושבו לו תשלומים שנפרעו טרם בקשת הביטול.
 3. על רוכש אשר יחפוץ בביטול העסקה ליצור קשר עם הנהלת האתר בפנייה טלפונית במספר 072-2602040

 

הפסקת המבצע ע"י העמותה

 1. כאמור, ערכת אמצעי העזר מוצעת ללומדים ע"י העמותה במחיר זול במטרה לסייע להפצת לימוד התורה בכלל ולימוד תורת הרמב"ם בפרט. ואולם, על-מנת שהעמותה תוכל לספק את ערכות אמצעי הלימוד עבור 14 ספרי ה'יד החזקה' עליה למכור את הערכות במספר מינימאלי אשר יאפשר לה להפיקן מבלי לספוג הפסדים. ככל שבמשך הזמן לא תיווצר כמות רוכשים במידה המספקת, תיאלץ העמותה, לדאבונה, להפסיק ולהפיץ את ערכות אמצעי העזר.
 2. מובהר בזאת כי העמותה והנהלת האתר שומרות לעצמן את הזכות להפסיק את הפרויקט בכל זמן נתון, ככל שלא יתאפשר להן להמשיך ולהציע את ערכת אמצעי העזר במחיר המוצע.
 3. עוד מובהר בזאת כי בידי העמותה והנהלת האתר הזכות להורות על הפסקת העסקה ו/או המבצע ו/או הפקת ערכות אמצעי העזר באופן חד-צדדי ומבלי שיהיה עליה להודיע על כך מראש ו/או ליתן הסבר למאן דהו בדבר החלטתה.
 4. היה ויוחלט על הפסקת המבצע ו/או העסקה ו/או אספקת ערכות אמצעי העזר, כאמור, יעשה הדבר טרם תחילת הלימוד ומשלוח הערכות עבור אחד מספרי ה'יד החזקה' כך שכל רוכש יקבל תמורה על הכסף שכבר שולם. למותר לציין כי העמותה מתחייבת להפסיק ולגבות תשלומים מעבר לתשלומים עבור ערכות שכבר סופקו ללקוח.

 

פרטיות

 1. כאמור, במסגרת רכישת ערכת אמצעי העזר באתר תידרש למסור מידי אישי אודותיך לרבות: פרטים מזהים, כתובת, מספר טלפון, פרטי כרטיס אשראי וכיוב'. ע"פ חוק אינך חייב למסור את המידע האישי ואולם ללא מסירת מידע אישי, כאמור, לא תוכל לבצע עסקת רכישה במסגרת האתר. המידע אשר תמסור עם ביצוע הרכישה יישמר במאגר המידע של האתר והעמותה ו/או הנהלת האתר תעשה בו שימוש בכפוף להוראות הדין ולמדיניות האתר כעיגונה בתקנון.
 2. מובהר בזאת כי העמותה ו/או הנהלת האתר תהיינה רשאיות לעשות שימוש במידע לצורך פנייה אליך בכל אחד מאמצעי ו/או פרטי ההתקשרות אשר יימסרו על-ידך, בדרך של דיוור ישיר ו/או שירותי דיוור ישיר ו/או מסרונים טלפוניים (SMS) ו/או תכתובות דוא"ל על-מנת להציע לך מידע ו/או שירות ו/או מוצר נוסף אשר העמותה ו/או הנהלת האתר תסבורנה כי הוא עשוי לעניין אותך, לאור ביצוע עסקת הרכישה באתר ובהתאם לשיקול דעת העמותה ו/או הנהלת האתר. יובהר כי העמותה ו/או הנהלת האתר תהיינה רשאיות לפנות אליך בעצמן ו/או באמצעות מי מאנשיהן ומטעמן ו/או להעביר את המידע לצדדים שלישיים אשר עשויים לפנות אליך ולהציע לך מידע ו/או שירותים ו/או מוצרים העשויים לעניין אותך, לשיקול דעת העמותה ו/או הנהלת האתר.
 3. ככל שאינך מעוניין לקבל הצעות ו/או מידע על שירותים ו/או מוצרים ו/או כל עניין אחר הנך מעבר למוצרים והשירותים במסגרת עסקת הרכישה הנך רשאי לפנות בכל עת להנהלת האתר באמצעות פנייה בכתב שתישלח לכתובת רח' השרף 9, רמת-השרון ולבקש מהנהלת האתר כי תימנע מלשלוח אליך הצעות, כאמור.

 

 1. לצורך השלמת עסקת הרכישה באתר עשויה הנהלת האתר להעביר לגורמים רלוונטיים שונים את המידע אודותיך, על מנת לספק לך את ערכות אמצעי העזר שתזמין. הנהלת האתר לא תהיה אחראיות לשימוש כלשהו במידע שיועבר על-ידה ושיעשה ע"י אותם צדדים שלישיים. למען הסר ספק יובהר כי מדיניות הפרטיות של האתר אינה חלה על ואינה מחייבת צדדים שלישיים כלשהם. 
 2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהיה הנהלת האתר רשאית למסור מידע אישי אודות כל משתמש באתר בנסיבות הבאות: היה והנהלת האתר תחויב לעשות זאת ע"פ צו שיפוטי; היה ויופנה להנהלת האתר איום בנקיטת צעדים משפטיים, פליליים ו/או אזרחיים, בגין פעולות שיעשו ע"י הרוכש באתר; במקרה של הפרת תנאי השימוש באתר; היה ותתקבל אצל הנהלת האתר תלונה לפיה הפר המשתמש זכויות של צדדים שלישיים ו/או הוראות כל דין, ולרבות הפרה של דיני הקניין הרוחני ואו כל הוראת דין אחרת. בהתרחש תרחיש זה, חלילה, תהיה הנהלת האתר רשאית למסור את המידע לכל צד שיטען כי ניזוק עקב התנהלות המשתמש.
 3. הנהלת האתר תהיה רשאית לשנות את הוראות מדיניות הפרטיות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לרבות הוראות שעניינן שימוש במידע שמסרת.

 

קניין רוחני

 1. זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בכל התכנים באתר, לרבות, בעיצובו, בטקסטים, קטעי ראי ושמע וכל תוכן אחר הכלול בו ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב (בין קוד מקור ובין קוד יעד), קובץ גראפי וכל תוכן אחר הן של העמותה ו/או הנהלת האתר ו/או שותפיהם בהפקת התכנים, ושלהם בלבד.
 2. אין להעתיק, לשכפל, להציג בפומבי, למסור ו/או לעשות כל שימוש אחר החורג מהגלישה באתר בלא קבלת הסכמה של הנהלת האתר, במפורש ובכתב ומראש.
 3. אין לעשות כל שימוש מסחרי באתר.

 

שונות

 1. פרשנותו של תקנון זה, אכיפתו ו/או ביצוע כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל.
 2. מוסכם על הצדדים כי היה ויתגלע סכסוך משפטי בקשר לשימוש באתר תהיה לבתי הדין ארץ חמדה/גזית הסמכות הייחודית לדון בסכסוך.
 3. היה וייקבע ע"י ערכאה משפטית מוסמכת ע"פ דיני מדינת ישראל כי הוראה מהוראות תקנון זה הינה בלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תקנון זה ו/או את חלקיה האחרים של ההוראה שבוטלה ו/או צומצמה ע"י הערכאה המשפטית. אין בסעיף זה בכדי לגרוע ו/או לבטל מהאמור בסעיף 42 דלעיל.
 4. הנהלת האתר שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מעת לעת, מבלי שתצטרך למסור על-כך הודעה מעבר לפרסום נוסח מעודכן של התקנון, באתר זה.
 5. כתובת הנהלת האתר לכל דבר ועניין בקשר לאמור בתקנון זה היא ברחוב מבצע קדש 68 בני ברק.
 6. תהי ברכת ה' עליכם.

הנהלת אתר 'הרמב"ם היומי"

דילוג לתוכן