מצוה 117 – לשבת בסוכה שבעה ימים

"

שנצטווינו לישב בסוכה שבעת ימים בכל ימי החג

(ספר המצוות – עשה קסח)

55תורה שבכתב 

בַּסֻּכֹּת תֵּשְׁבוּ שִׁבְעַת יָמִים, כָּל הָאֶזְרָח בְּיִשְׂרָאֵל יֵשְׁבוּ בַּסֻּכֹּת

(ויקרא כג, מב)

תורה שבעל פה 

אמר להם הקב"ה לישראל: בעולם הזה אמרתי לכם שתעשו סוכה לשלם לי גמולי שעשיתי לכם, שנאמר: "בַּסֻּכֹּת תֵּשְׁבוּ שִׁבְעַת יָמִים… כִּי בַסֻּכּוֹת הוֹשַׁבְתִּי אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל", ואני מעלה עליכם כאילו אתם גומלים לפניי. ולעולם הבא אופיע עליכם במלכות, ואגן עליכם כסוכה, שנאמר (ישעיהו ד, ו): "וְסֻכָּה תִּהְיֶה לְצֵל יוֹמָם מֵחֹרֶב וּלְמַחְסֶה וּלְמִסְתּוֹר מִזֶּרֶם וּמִמָּטָר"

(תנחומא, אמור, ל)

משנה תורה להרמב"ם 

  1. מצות עשה לשבת בסוכה כל שבעת ימי החג, מחמישה עשר בתשרי ועד עשרים ואחד בו, שנאמר: "בַּסֻּכֹּת תֵּשְׁבוּ שִׁבְעַת יָמִים". 
  2. כיצד היא מצות הישיבה בסוכה? – אוכל ושותה ודר בסוכה כל שבעת הימים, בין ביום בין בלילה, כדרך שהוא דר בביתו בשאר ימות השנה. וכל שבעת הימים, עושה אדם את ביתו עראי ואת סוכתו קבע. 
  3. בליל יום טוב ראשון של סוכות – חובה לאכול לפחות כזית פת בסוכה. ובשאר ימי הסוכות – אין חובה לאכול פת.
  4. מותר לאכול אכילת עראי מחוץ לסוכה  – כביצה או פחות או יותר מעט, וכן מותר לשתות מים או לאכול פירות מחוץ לסוכה. ואסור לאכול אכילת קבע מחוץ לסוכה. ומי שמחמיר על עצמו שלא לאכול ולא לשתות מחוץ לסוכה אפילו מים – הרי זה משובח.
  5. אין ישנים חוץ לסוכה, אפילו שנת עראי. 
  6. נשים וקטנים פטורים מן הסוכה, ככל מצוות עשה התלויות בזמן. וקטן כבן חמש או שש, שיכול להסתדר בלילה בלי אמו – חייב בסוכה מדברי סופרים, כדי לחנכו במצוות. 
 (הל' סוכה, פרק ו')

שו"ת הרחבה

שאלה: במשפחתנו לא היה נהוג לישון בסוכה, אך הילדים מאד לוחצים על כך. זה יוצר בלאגן די גדול, כי צריך להעביר מיטות ומצעים ולהוציא את השולחנות ולוקח זמן עד שהילדים נרדמים וכו'. עד כמה צריך להקפיד על ההידור של שינה בסוכה?

תשובה: השינה בסוכה אינה הידור אלא חובה גמורה. גדולה מזאת: חובת השינה בסוכה חמורה יותר מחובת האכילה בסוכה, שהרי מותר לאכול אכילת עראי מחוץ לסוכה, אבל אסור לישון אפילו שינת עראי מחוץ לסוכה.

ואמנם בדורות הקודמים היו רבים שלא היו ישנים בסוכה, אך היה זה בעיקר מפני הקור העז ששרר בארצות הגולה, וכפי שכתב המאירי (סוכה כו ע"א): "אנו נוהגים להקל שלא ליתן מיטות שלנו בסוכה ולשכב שם מפני סכנת הצינה שהיא מצויה בלילות במחוזות הללו". 

טעם נוסף להתפשטות המנהג שלא לישון בסוכה מובא בדברי הרמ"א (תרלט, ב), והוא מפני שברוב המקרים אין אפשרות לאיש לישון עם אשתו בסוכה כדרך שהוא ישן עמה בביתו, ולא מתקיים כאן הגדר ההלכתי של 'תשבו כעין תדורו', הדורש מן האדם לישון בסוכה כדרך שהוא ישן בביתו. ברם מרבית הפוסקים דחו את סברת הרמ"א, וכתבו שהשינה יחד עם אשתו אינה חובה הלכתית כלל, ואינה מהווה סיבה שלא לישון בסוכה.

להלכה, כתבו הפוסקים (ערוך השולחן, משנה ברורה, נימוקי או"ח ממונקטש, ועוד רבים) שיש לעשות כל מאמץ כדי לישון בסוכה, ובפרט בימינו שהקור אינו כה גדול, וגם אפשר בקלות יחסית לעשות סוכה באופן שיוכלו לישן שם בנוחיות, שראוי לכל אדם לישון בסוכה ולא להשתמט ממצוה חשובה זו.

(ע"פ שו"ע ונו"כ, או"ח תרלט, ב; הרב שלמה גורן, תרומת הגורן, ח"א סי' קלב)

 

איך זה עובד? 

"בסוכות תשבו שבעת ימים" תלה הכתוב מצות סוכה ביציאת מצרים, וכן הרבה מצוות,  כאשר עשה עמנו בהוציאו אותנו מארץ מצרים באותות ובמופתים. והסוכות שאומר הכתוב שהושיבנו בהם, הם ענני כבודו שהקיפן ודוגמא לזה ציוונו לעשות סוכות, כדי שנזכור נפלאותיו ונוראותיו.

קומיקס מצווה

רגע לנשמה 

ללמוד מהבלאגן!

// הרב צבי אונגר, ראש חטיבת הביניים במדרשיית נעם, כפר סבא

עוד כמה ימים מתחיל הבלאגן. מוציאים את כל הבית, אבל את כל הבית, לסוכה. מיטות, שולחנות, תמונות, מאווררים, תאורה, מחשב נייד וטלפון. ביום - חם, בלילה - קפוא. בשביל מה צריך את כל הבלאגן הזה?

ישנה מחלוקת מפורסמת (מסכת סוכה, דף יא ע"ב) בין ר' אליעזר לר' עקיבא מדוע יושבים בסוכה. לדעת ר' אליעזר - הסוכות הן זכר לענני הכבוד שהקיפו את עם ישראל כשהלך במדבר, ולדעת ר' עקיבא - הסוכות הן זכר לסוכות ממש, שבהם ישבו בני ישראל בזמן שהותם במדבר. אולם ישנם עוד כמה עניינים חשובים שנלמדים ממצות הישיבה בסוכה.

הכרת הטוב

ר' אליעזר ור' עקיבא מסכימים שהסוכה מזכירה לנו את חסדי ה' עמנו בתקופת המדבר. כשאנו נזכרים באותה תקופה: במן שירד מן השמים, בבאר המים שליוותה את ישראל, ב"שִׂמְלָתְךָ לֹא בָלְתָה מֵעָלֶיךָ וְרַגְלְךָ לֹא בָצֵקָה זֶה אַרְבָּעִים שָׁנָה", ובשאר ניסי המדבר, אנו מתמלאים באמונה בה' ובהכרת הטוב כלפיו על כל הטובות אשר הוא גומל עם ישראל. עניין זה מחזק אצלנו את הכרת הטוב גם בחיים היום-יום - "על נסיך שבכל יום עמנו ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת".

אמונה בלי חציצה

דפנות הסוכה יכולות להיעשות מכל חומר יציב, אך הסכך חייב להיות מגידולי קרקע שאינם אוטמים וסוגרים את גג הסוכה. גשמים שיורדים, למשל, חייבים להיכנס לסוכה. חייבת להיות לנו אפשרות לראות את השמים או את הכוכבים מתוך הסוכה. אם הסכך הוא תקרה רגילה ואטומה כמו בבית - הסוכה פסולה. הלכות אלו מלמדות אותנו שכאשר אנו יושבים בסוכה, וגם כשאנו יושבים בבית, תמיד יש לנו חיבור לקב"ה השוכן מעלינו. אין דבר שמפריד בינינו ובין השמים. אין הפרדה וחציצה בינינו לבין הקב"ה. 

אורחים בעולם

הסוכה מלמדת אותנו שאנחנו עראיים (זמניים) בעולם. לפעמים אנחנו חושבים שאנו יודעים הכל ומבינים הכל. הסוכה, דירת העראי, מזכירה לנו שאנחנו זמניים כאן. חיים בעולם הזה לכל היותר 120 שנים ועוברים הלאה. אנחנו אורחים. כשנפנים את זה, נחשוב טוב אנה פנינו מועדות, מהו היעד הסופי שלנו, ומה הדרך להגיע אליו.

לא מוותרים על ארץ ישראל

הישיבה בסוכה מלמדת אותנו גם על חשיבות המגורים דווקא בארץ ישראל. כשאנחנו יושבים בסוכה וחושבים על החדר הנעים שיש לנו בתוך הבית, אנו שואלים את עצמינו: לשם מה הלכו בני ישראל במדבר כל כך הרבה שנים? האם לא הייתה להם אפשרות להגיע לארץ קרובה יותר או לפחות לעצור במקום קרוב יותר? התשובה היא: לא. המקום היחיד אליו היו צריכים להגיע, המקום היחיד שמחכה לבני ישראל הוא ארץ ישראל בלבד. גם אם קשה וחם, גם אם פחות נוח, לשם בלבד אנחנו הולכים. זו הארץ שאנו מחכים לה והיא מחכה לנו. אין לנו ארץ אחרת, וכל נדודי המדבר, כל העראיות של הגלות, נועדה להביא אותנו אל ארץ קדשינו, אל אדמתנו.

השלך על ה' יהבך

מכירות את זה שתכננתם משהו לפרטי פרטים, וברגע האחרון הכל "התפקשש"?

זה יכול להיות טיול/מסיבת יום הולדת או סתם יום רגיל.

אבל שהתוכנית לא יוצאת אל הפועל - אין יותר מעצבן מזה.

רובנו מעדיפים חיים יציבים. חיים של שגרה נורמלית. ללא הפתעות. אך, דווקא במציאות חיים כזו, הרגש שלנו נשחק.

הרגש מטבעו הוא נע ונד, קופצני, ומתעורר במצבים של שינויים.

הרבה פעמים דווקא כשאנו לא יודעים מראש מה יהיה, אלא מחליטים "לזרום"- אנו נהנים הכי הרבה.

בתוך שנה שלימה שהכל ברור ומסודר - פתאום מגיע שבוע שבו אנו יוצאים מהשגרה המוכרת - אל החוץ הלא יציב.

אין בית שאין בו הפתעות בסוכות - הן טובות, אויר נעים, אורחים שעוברים ליד הסוכה ונכנסים, והן פחות,כמו גשם או ג'וקים באוכל.

הזוהר קורא לסוכה "צל האמונה''. בשגרה, כאשר אנו מתכננים ומתוכננים לפרטי פרטים - קשה יותר להרגיש שה' מנהל את העולם. אך במצב של חוסר שגרה - שם ממש אפשר להרגיש את ה'.

סוכות נקרא "זמן שמחתנו".

מי שעומד בניסיון האמונה, יודע שהכל יכול להיות, גם כשנראה לנו שהכל הולך לפי התכנון שלנו - ה' מנהל הכל, ובוטח בה' שהכל יהיה טוב, וגם כשיש "הפתעות" - שהן לא תמיד נעימות - יודע שזה הכי טוב - דווקא הוא מלא שמחה. כי הוא מבין ששום דבר לא מובן מאליו.

חג הסוכות מלמד אותנו שלמרות שחיינו עמוסים שגרה, שהיא כמובן דבר טוב, חייבת לקנן בנו תחושת ה"השלך על ה' יהבך". ההבנה שהכל הוא מה', והוא טוב. ואם נחיה בתודעת חיים כזו, נוכל לשמוח באופן טבעי על כל דבר שבא אלינו בחיינו - בכל השנה כולה.

שנזכה לשמוח תמיד, גם בשגרה וגם מחוץ לה.

סיפור 

סוכה חמה

הרבי הקדוש רבי זושא מאניפולי היה פעם בחג הסוכות אצל רבי ייבא. באותו זמן היה הקור גדול מאד. פנה רבי ייבא לרבבי זושא ואמר לו: 'זושא, אל תדאג, הכנתי לך מיטה עם חמש עשרה שמיכות, כי יהיה קר מאד בלילה'. אולם רבי זושא ענה לו: 'ידידי רבי ייבא, זושא רוצה לשכב על הרצפה הקדושה של הסוכה'. אמר לו רבי ייבא: 'זושא, אתה לא תחזיק מעמד ככה, יש כאן קור נורא!', אך רבי זושא השיב קצרות: 'זושא יסתדר'.

אחר שסיימו את הסעודה בהתרוממות הרוח, פנה רבי ייבא למיטתו, והתכסה בחמש עשרה שמיכות, ואילו רבי זושא נשכב על הרצפה. הרצפה הקדושה של הסוכה. רבי ייבא חשב לעצמו: 'בואו ונראה כמה זמן יחזיק רבי זושא מעמד בקור המקפיא הזה'...

לאחר כמה דקות נשמע רבי זושא אומר: 'ריבונו של עולם, זושא - קר לו!'. מיד ירד חום מן השמיים והתחיל לחמם את הסוכה. החום חדר לסוכה ורבי ייבא נאלץ להוריד כמה שמיכות. ורבי זושא ממשיך: 'ריבונו של עולם, אל תכעס עלי, אבל עדיין קר לזושא'. ושוב בא חום מן השמיים, חום שאינו מהעולם הזה אלא "כחום היום" שהיה בימי אברהם אבינו, והסוכה התחממה עוד. כעבור כמה דקות רבי זושא אמר: 'ריבונו של עולם, האם יכול אתה לחמם את הסוכה בדיוק כמו שרבי זושא צריך?'. רבי ייבא שכבר הוריד את כל השמיכות שלו וישב מזיע, צעק: 'זושא, תפסיק, אתה שורף לי את כל הסוכה'.

החסידים שסיפרו את הסיפור הזה, בכו קצת ואמרו: 'אוי חבל, רבי זושא הקדוש, מדוע הפסקת? באותו רגע היית יכול לחמם את כל העולם כולו'...

מאמרי מגזין לנשמה

המצווה היומית
משנה תורה
מן המקורות
רגע לנשמה
סיפור
מגזין לנשמה

מתגייסים לעזרת כוחות הביטחון עם הרמב"ם היומי

סט משנה תורה מהודר בכריכה מפוארת בפירוש של הרב שטיינזלץ

רק 299 ₪

במקום 835 ₪

הלימוד לעילוי נשמת הנופלים והנרצחים הי"ד

דילוג לתוכן