מצוה 119 – לתת מחצית השקל בכל שנה

"

שנצטווינו לתת מחצית השקל בכל שנה

(ספר המצוות – עשה קעא)

55תורה שבכתב 

כִּי תִשָּׂא אֶת רֹאשׁ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לִפְקֻדֵיהֶם וְנָתְנוּ אִישׁ כֹּפֶר נַפְשׁוֹ לַה' בִּפְקֹד אֹתָם וְלֹא יִהְיֶה בָהֶם נֶגֶף בִּפְקֹד אֹתָם. זֶה יִתְּנוּ כָּל הָעֹבֵר עַל הַפְּקֻדִים מַחֲצִית הַשֶּׁקֶל בְּשֶׁקֶל הַקֹּדֶשׁ עֶשְׂרִים גֵּרָה הַשֶּׁקֶל מַחֲצִית הַשֶּׁקֶל תְּרוּמָה לַה'. כֹּל הָעֹבֵר עַל הַפְּקֻדִים מִבֶּן עֶשְׂרִים שָׁנָה וָמָעְלָה יִתֵּן תְּרוּמַת ה'. הֶעָשִׁיר לֹא יַרְבֶּה וְהַדַּל לֹא יַמְעִיט מִמַּחֲצִית הַשָּׁקֶל, לָתֵת אֶת תְּרוּמַת ה' לְכַפֵּר עַל נַפְשֹׁתֵיכֶם. וְלָקַחְתָּ אֶת כֶּסֶף הַכִּפֻּרִים מֵאֵת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְנָתַתָּ אֹתוֹ עַל עֲבֹדַת אֹהֶל מוֹעֵד, וְהָיָה לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל לְזִכָּרוֹן לִפְנֵי ה' לְכַפֵּר עַל נַפְשֹׁתֵיכֶם 

(שמות ל, יב-טז)

תורה שבעל פה 

אמר ר' יהודה בר סימון בשם ר' יוחנן: זה אחד משלושה דברים ששמע משה מפי הגבורה, והרתיע לאחוריו (התקשה בהבנתם). בשעה שאמר לו הקב"ה למשה "וְנָתְנוּ אִישׁ כֹּפֶר נַפְשׁוֹ לַה'", אמר משה: מי יוכל ליתן כופר נפשו? והלא כתיב (איוב ב, ד): "עוֹר בְּעַד עוֹר וְכֹל אֲשֶׁר לָאִישׁ יִתֵּן בְּעַד נַפְשׁוֹ", ועדיין אינו מגיע, שנאמר (תהלים מט, ח): "אָח לֹא פָדֹה יִפְדֶּה אִישׁ לֹא יִתֵּן לֵאלֹהִים כָּפְרוֹ". אמר לו הקב"ה: איני מבקש לפי כוחי, אלא לפי כוחם – "זֶה יִתְּנוּ" 

(תנחומא נשא, יט)

משנה תורה להרמב"ם 

  1. מצות עשה על כל איש מישראל לתת מחצית השקל בכל שנה ושנה לצורכי הקורבנות והמקדש, שנאמר: "זֶה יִתְּנוּ כָּל הָעֹבֵר עַל הַפְּקֻדִים מַחֲצִית הַשֶּׁקֶל בְּשֶׁקֶל הַקֹּדֶשׁ… תְּרוּמָה לַה'… וְנָתַתָּ אֹתוֹ עַל עֲבֹדַת אֹהֶל מוֹעֵד". אפילו עני המתפרנס מן הצדקה חייב לתת מחצית השקל, שנאמר: "הֶעָשִׁיר לֹא יַרְבֶּה וְהַדַּל לֹא יַמְעִיט". 
  2. נשים וקטנים פטורים מלתת מחצית השקל, ואם נתנו – מקבלים מהם. אבל הגויים שנתנו מחצית השקל – אין מקבלים מהם. 
  3. ה"שֶּׁקֶל" האמור בתורה עשוי כסף טהור במשקל 320 גרעיני שעורה, שהם כ14.1 גרם כסף. ומחצית השקל היא כ-7 גרם כסף. ויש לתת מחצית מן המטבע הנוהג באותו זמן, אפילו אם היה גדול בערכו מן המטבע שהיה בימי משה, אך אין לתת פחות מכך.
  4. מצות נתינת מחצית השקל נוהגת בין בארץ ובין בחוצה לארץ, אבל רק  בזמן שבית המקדש קיים.
  5. מה היו עושים עם כספי התרומה? – קונים בהם קורבנות תמיד ומוספים ושאר קורבנות הציבור ונסכיהם, והמלח שמולחים בו כל הקרבנות. וכן העצים, והקטורת ושכר עושיה, ולחם הפנים ושכר עושי לחם הפנים, והעומר, ושתי הלחם, ופרה אדומה, ושעיר המשתלח, ולשון של זהורית שקושרים בין קרניו, ופרוכות של שערי המקדש, ובגדי כהונה, ושכר בודקי מומי הקורבנות, ושכר תלמידי החכמים המלמדים הלכות שחיטה וקמיצה לכהנים, וכיוצא בזה. 
(הל' שקלים, פרקים א, ד)

שו"ת הרחבה

שאלה: בעזרת ה' מהרה ייבנה המקדש ונרצה לגבות מחצית השקל לצורך הקרבת קורבנות ציבור. כיצד נוכל לערוך את הגבייה כשעדיין לא כל ישראל בארצם, וכשחלק גדול מהם עדיין לא שומר תורה ומצוות ואולי לא ירצו להשתתף במגבית?

תשובה: שאלה זו התעוררה ע"י גדולי ישראל לפני כמאתיים שנה (ר' יעקב עמדין, ר' עקיבא איגר, החתם סופר ומהר"צ חיות), והם אכן כתבו שישנה בעיה לגבות את מחצית השקל בזמן שישראל פזורים בגולה, וכלשון היעב"ץ: "רחוק מאד הוא שיהיה סיפוק בידו לקבץ שקלים מכל שבטי ישראל פזורי הגולה". ויש להעיר, שברור שבימינו הבעיה קטנה יותר, הואיל ואמצעי הדיוור המשוכללים מאפשרים קלות רבה יותר לאסוף את מחצית השקל מכל קצות תבל.

ולגופו של עניין, כבר השיב הרב צבי קלישר לדבריהם (דרישת ציון, ג, ב עמ' 119), וביאר שאין צורך לקבץ את השקלים מכל ישראל ממש, ואפילו אם מיעוט ישראל שוקלים שקליהם – יכולים הם לְזַכות עבור כל ישראל. וכמו שהיה הדבר בימי עזרא, שעלו רק כארבעים אלף איש, והם לא היו רוב ישראל (אלא משניים וחצי שבטים בלבד), ובכל זאת הקריבו את כל קורבנות הציבור.

והגאון ר' יחיאל מיכל טוקצינסקי (עיר הקודש והמקדש, ח"ה, עמ' לד) הוסיף להקשות, שעדיין לא ניתן לזכות את כל ישראל בשקלים, שהרי כלל נקוט בידינו: 'אין מזכים לאדם בעל כורחו', ומאחר ועדיין רבים מישראל אינם שומרי תורה ומצוות ואינם חפצים בהקרבת הקורבנות, הרי שלא ניתן להקנות להם חלק בשקלי הציבור בעל כורחם.

ברם הרב טוקצינסקי יישב את קושייתו בשני אופנים: ראשית כתב שאין צורך להקנות את שקלי הציבור למי שאינו מעוניין בכך. ואף שהשקלים וקורבנות הציבור צריכים לבוא בשם כל ישראל, מכל מקום מי שפורש מדרכי הציבור ואינו חפץ בתורת ישראל ובמנהגיהם הרי הוא מוציא עצמו מן הכלל, וחוסר רצונו להיות שותף וליטול חלק בקורבנות אינו מעכב את כלל ישראל.

שנית, באמת ניתן להקנות את שקלי הציבור גם למי שאומר שאינו מעוניין בכך. טעם הדבר הוא, משום שאי-רצונם ליטול חלק בקורבנות נובע מטעות וחוסר הבנה במהות ובמעלת הקורבנות, והרי הם כמי שרוצים להקנות להם אבן יקרה והם מסרבים ליטלה מפני שאינם מבינים את ערכה, שלדעת רוב הפוסקים ניתן להקנות להם על כורחם.

ואכן, ברור הדבר שניתן להקריב קורבנות ציבור ולגבות שקלים גם בזמן שעדיין יש יהודים שאינם שומרי תורה ומצוות, וכפי שבימי בית ראשון הקריבו וגבו למרות שרבים היו עובדי עבודה זרה, ובבית שני הקריבו וגבו אע"פ שהיו מצויים ביניהם כתות רבות של צדוקים ומינים. ועל כרחינו הטעם הוא, משום שקורבנות הציבור באים עבור כלל ישראל החפצים ורוצים בעבודת הקורבנות.

 (ע"פ הרב יצחק שטרן, עת לחננה, עמ' 130 ואילך)

 

איך זה עובד? 

ענין השקלים כפי מה שאנו רואים הוא לאחד את כל עדת בני ישראל בין בעניני העבודה להשי"ת בין בצרכי הכלל החומריים, שהרי התמידים באים משקלים, ומשירי הלשכה באים חומות העיר ומגדלותיה. …להורות ולקבע כי יסוד המבוקש מכל עבודת ה' הפרטית שבישראל הוא הצלחת הכלל. ודרך זה נקבע בישראל לעד, עד שאפילו בגלות שאין לנו בית מקדש, וארץ ישראל, וקורבנות המאחדים אותנו בפועל, מכל מקום כח האחדות תמיד חופף על ישראל במה שקדושת כל המצוות ועבודת השי"ת שישראל עושין עיקר פעולתן הוא להצמיח מזה צדקה ותהילה אל הכלל

קומיקס מצווה

רגע לנשמה 

עבודת השם לאומית

// הרב משה זיסמן – ר"מ בישיבה התיכונית קריית ארבע

"מחר כולם מביאים כסף עבור מתנה למורה. יש לה יום הולדת. כל אחד מביא כמה כסף שהוא רוצה" – לשון ההודעה בוואצאפ הכיתתי. הכסף נאסף, וכבר יש את כל הסכום. "חוץ מזה, כל אחד מביא עוד שלושים אגורות עבור העטיפה". "מה?! כבר תרמתי עשרים שקלים!". "לא משנה, כולם משלמים עוד שלושים אגורות!".

זה נשמע קצת לא הוגן, ואולי אפילו מיותר, אבל לכאורה זה בדיוק מה שקרה בזמן בניית המשכן. תחילה ציווה ה' שכל אחד יתרום כפי נדבת לבו – "מֵאֵת כָּל אִישׁ אֲשֶׁר יִדְּבֶנּוּ לִבּוֹ תִּקְחוּ אֶת תְּרוּמָתִי" (שמות כה, ב). כל ישראל התלהבו ותרמו – "מַרְבִּים הָעָם לְהָבִיא" (שמות לו, ה), ובכל זאת הקב"ה מצווה שכל ישראל יוסיפו עוד חצי שקל – "זֶה יִתְּנוּ כָּל הָעֹבֵר עַל הַפְּקֻדִים מַחֲצִית הַשֶּׁקֶל בְּשֶׁקֶל הַקֹּדֶשׁ... תְּרוּמָה לַה'" (שמות ל, יג). כולם חייבים בתרומה זו. וגם העשירים שכבר תרמו הרבה מאד חייבים עכשיו להוסיף מטבע מדויק של מחצית השקל, לא פחות וגם לא יותר - "הֶעָשִׁיר לֹא יַרְבֶּה וְהַדַּל לֹא יַמְעִיט מִמַּחֲצִית הַשָּׁקֶל". 

שותפים להכנת היסודות

מדוע צריך שתי התרמות שונות - גם נדבת לב וגם מחצית השקל? למה שלא נסתפק בתרומתם הנדיבה של עשירי ישראל? ואם כבר צריך מגבית נוספת, אז למה לא מאפשרים לעשירים להרבות כפי נדבת לבם?

את התשובה לכך יש ללמוד מייעודיהם השונים של כספי התרומות. התרומה הראשונה, נדבת הלב, נועדה לממן את כל צרכי המשכן ועבודתו – "וְזֹאת הַתְּרוּמָה אֲשֶׁר תִּקְחוּ מֵאִתָּם זָהָב וָכֶסֶף וּנְחֹשֶׁת... וְעָשׂוּ לִי מִקְדָּשׁ וְשָׁכַנְתִּי בְּתוֹכָם" (שמות כה, ג-ח). אולם כספי מחצית השקל שימשו לעשיית האדנים, יסודות המשכן – "וְכֶסֶף פְּקוּדֵי הָעֵדָה... בֶּקַע לַגֻּלְגֹּלֶת מַחֲצִית הַשֶּׁקֶל בְּשֶׁקֶל הַקֹּדֶשׁ... לָצֶקֶת אֵת אַדְנֵי הַקֹּדֶשׁ" (שמות לח, כה-כז).

 

כאן לימדה אותנו התורה יסוד גדול: מצד הבחירה – כל אחד מישראל פועל באופן אחר. כל אחד מאתנו מוציא ומממש את כוחותיו כפי כוחו, כפי אופיו, וכפי נדבת לבו. אך מצד הסגולה – כולנו שווים! בהנחת האדנים, היסודות למשכן, כולנו שותפים. הבסיס להשראת השכינה בישראל תלויה בכל אחד ואחד מישראל באופן שווה. אין חשובים יותר ואין חשובים פחות. כולנו "נשמה אחת בגופות מחולקים" (ספר התניא, פרק לב).

אחריות על כלל ישראל

מצות מחצית השקל לא נהגה רק בדור הקמת המשכן, אלא היא מצות עשה לדורות. עם כספי התרומה קונים קרבנות ציבור. קרבנות אלו הם היסוד של עבודת ה' במקדש, וגם בהם יש שייכות לכל ישראל במידה שווה. רק על גבי היסוד המשותף לכל ישראל, הסגולה, יכול כל יהודי להביא נדרים ונדבות כפי מִסַּת נדבת ידו (דברים טז, י), להוציא ולממש את כוח הבחירה הייחודי שלו.

חשוב לזכור שעבודת ה' אינה נחלת היחידים בלבד, אלא היא משימה לאומית, כלל ישראלית. יש לנו אחריות לדאוג לכך שכל ישראל ייטלו חלק בעבודתו יתברך, ירגישו את הקשר אל אלוקי ישראל ויהיו שותפים להשראת השכינה בעולם.

למה רק חצי ?

המצוות אינן טכניות ומאחורי כל מילה ואות בתורה יש משמעות ועומק, אם כן למה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו רק חצי? למה הקב"ה לא מבקש שקל שלם? גם על הספירה זה היה מקל..

בתכלס, אין דבר בעולם שאפשר לדעת בבירור שיעשה בצורה המושלמת ביותר, הקב"ה ברא אותנו חסרות ולא מבקש מאיתנו שנהיה מושלמות ברגע אחד. 

אז מה הוא כן מבקש?

הוא מבקש שנרצה! ורצון אמיתי מוביל גם למעשה. הצפיה היא שנעשה את ההשתדלות, את כל מה שניתן, אבל לאחר מכן צריך לדעת שאין בכוחנו לגמור את המלאכה.

ה' מבקש ממנו לעשות חצי. אין הכוונה להיות חסרי אחריות ולא לעשות דבר במציאות, אלא הכוונה היא להתחיל במעשה להשתדל כפי יכולתנו ולהבין שלא תמיד זה מתפקידנו לסיים את המלאכה. להבין שאנחנו רק חצי.

וזו אחת הסיבות לבקשה שהשם מבקש שכל אחד יביא רק חצי שקל.

שנזכה תמיד לעשות ולהשתדל, אבל גם לדעת לשחרר. שנזכה להבין שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו גם כשאנו חסרים, גם כשאנחנו רק חצי.

סיפור 

מטבע מתחת לכיסא הכבוד

רב אחד ביקר פעם את הצדיק רבי מרדכי מנדבורנא. נתגלגלה השיחה ביניהם על המצב החומרי של היהודים, והרב שאל את הצדיק: מה לעשות עם צרכי העולם? בני ישראל צריכים לפרנסה, והדור הולך וחסר, והפרנסה לקויה מאד.

השיבו הצדיק: אין עצה אלא לעשות תשובה. הלא, במצות מחצית השקל נאמר במדרש שהראה לו הקב"ה למשה מטבע מתחת כיסא הכבוד, ואמר לו: "כזה יתנו". ולמדנו אם כן שתחת כיסא הכבוד יש אוצר גדול של כסף. ועל התשובה אמרו חז"ל: "גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד". אם כן - סיים הרבי - כשיעשו ישראל תשובה, ויגיעו אל כיסא הכבוד, יוכלו בנקל לקחת גם מאוצרות הכסף הגנוזים שם...

מאמרי מגזין לנשמה

המצווה היומית
משנה תורה
מן המקורות
רגע לנשמה
סיפור
מגזין לנשמה

מתגייסים לעזרת כוחות הביטחון עם הרמב"ם היומי

סט משנה תורה מהודר בכריכה מפוארת בפירוש של הרב שטיינזלץ

רק 299 ₪

במקום 835 ₪

הלימוד לעילוי נשמת הנופלים והנרצחים הי"ד

דילוג לתוכן