מצוה 75 – להתוודות, כחלק מתהליך התשובה

"

שנצטווינו להתוודות על החטאים והעוונות שחטאנו לפני ה' יתעלה, כשנשוב מהם

(ספר המצוות – עשה עג)

55תורה שבכתב 

אִישׁ אוֹ אִשָּׁה כִּי יַעֲשׂוּ מִכָּל חַטֹּאת הָאָדָם לִמְעֹל מַעַל בַּה' וְאָשְׁמָה הַנֶּפֶשׁ הַהִוא. וְהִתְוַדּוּ אֶת חַטָּאתָם אֲשֶׁר עָשׂוּ

(במדבר ה, ו-ז)

וְהָיָה כִי יֶאְשַׁם לְאַחַת מֵאֵלֶּה וְהִתְוַדָּה אֲשֶׁר חָטָא עָלֶיהָ

(ויקרא ה, ה)

תורה שבעל פה 

קודם שנברא העולם היה כלו מים ותהו ובהו שנאמר "והארץ היתה תהו ובהו וגו׳"- וכשעלה במחשבה להבראות, היה הקב״ה מחשב איך יברא העולם ויעמוד מפני עונותיו של אדם שעתידים לחטוא, והקדים וברא תשובה ואח״כ ברא העולם.

משנה תורה להרמב"ם 

  1. כל מצוות שבתורה, בין מצוות 'עשה' בין מצוות 'לא תעשה' – אם עבר אדם על אחת מהן, בין בזדון בין בשגגה – כשיעשה תשובה וישוב מחטאו, חייב להתוודות לפני האל ברוך הוא, שנאמר: "אִישׁ אוֹ אִשָּׁה כִּי יַעֲשׂוּ מִכָּל חַטֹּאת הָאָדָם… וְהִתְוַדּוּ אֶת חַטָּאתָם אֲשֶׁר עָשׂוּ".
  2. וכן חייבי קרבן חטאת ואשם, בעת שמביאים קרבנותיהם – אין מתכפר להם בקרבנם עד שיעשו תשובה ויתוודו וידוי דברים, שנאמר: "וְהִתְוַדָּה אֲשֶׁר חָטָא עָלֶיהָ". וכן חייבי מיתות בית דין וחייבי מלקות – אין מתכפר להם במיתתם או בלקייתם עד שיעשו תשובה ויתוודו. 
  3. וכן החובל בחבירו והמזיק ממונו – אע"פ ששילם לו מה שהוא חייב לו, אינו מתכפר לו עד שיתוודה וישוב מלעשות כזה לעולם, שנאמר: "מִכָּל חַטֹּאת הָאָדָם".
  4. כיצד מתוודים? – אומר: 'אנא השם, חטאתי עוויתי פשעתי לפניך ועשיתי כך וכך, והרי ניחמתי (-התחרטתי) ובושתי במעשיי, ולעולם איני חוזר לדבר זה'. וזהו עיקרו של וידוי, וכל המרבה להתוודות ומאריך בעניין זה – הרי זה משובח. 
  5. כל המתוודה בדברים, ולא גמר בלבו לעזוב חטאו – הרי זה דומה לטובל ושרץ בידו, שאין הטבילה מועלת לו עד שישליך השרץ. וכן הוא אומר (משלי כח, יג): "וּמוֹדֶה (-מתוודה)  וְעֹזֵב (-את החטא) – יְרֻחָם".
(הל' תשובה פרקים א-ב)

שו"ת הרחבה

שאלה: האם ניתן לשוב בתשובה על כל עבירה, או שישנם חטאים שאי אפשר לעשות עליהם תשובה? 

תשובה: אין דבר העומד בפני התשובה. על כל החטאים מועילה תשובה שלימה ואמיתית, כולל על העבירות החמורות ביותר. 

אמנם הרמב"ם (הל' תשובה פ"ד) מנה עשרים וארבעה דברים המעכבים את התשובה, ואמר שארבעה מהם "אין הקב"ה מספיק בידו לעשות תשובה לפי גודל חטאו", וחמישה מהם הם "דברים הנועלים דרכי תשובה בפני עושיהן", וחמישה מהם הם "דברים שהעושה אותן אי אפשר לו שישוב בתשובה גמורה", וחמישה נוספים "העושה אותן אין חזקתו לשוב מהן", ועוד חמישה דברים "העושה אותן יימשך אחריהם תמיד, והם קשים לפרוש מהם". אבל בסוף דבריו כתב: "כל אלו הדברים וכיוצא בהם – אע"פ שמעכבים את התשובה, אינם מונעים את התשובה, אלא אם עשה אדם תשובה מהם – הרי זה בעל תשובה, ויש לו חלק לעולם הבא".

וכששב האדם בתשובה מאהבה – עוונותיו נעשים כזכויות, ולא נשאר כלל זכר מהעוון. וכששב האדם בתשובה מיראה – זדונותיו נעשים כשגגות, ועדיין נשאר אצלו רושם של לכלוך, והוא צריך ייסורין כדי למרק את עוונותיו לגמרי. אולם בגמרא ובראשונים מבואר שע"י שבעל התשובה ישמור את השבת כהלכתה על כל פרטיה ודקדוקיה, וע"י שיעשה גמילות חסדים בגופו – הרי הוא ניצל גם מן הייסורין.

(ע"פ רמב"ם, הל' תשובה פרק ד')
(ע"פ הרב בנימין שמואלי, אתר 'הידברות')

איך זה עובד? 

כשההורים שלנו חוזרים מאסיפה בבית הספר, הכי מבאס היה אם הם אמרו שלדעת המורה יש לנו פוטנציאל בלתי ממומש… יופי באמת..

ברור שיש לנו פוטנציאל לא ממומש, זה אמור להיות ככה כל החיים, לא? שתמיד יהיו לנו עוד כוחות ויכולות שאנחנו יכולים להוציא לפועל.

וכמה גדול הפוטנציאל הזה? לדעת הרמב"ם הוא ממש ממש גדול. במהלך העיסוק של הרמב"ם בהלכות תשובה, הוא מוצא לנכון להדגיש שהבחירה שלנו חופשית לגמרי, כך שאין לנו תירוצים על החטאים שלנו. הרמב"ם אומר שאמנם אנשים נולדים עם כישרונות ונטיות נפש שונות, אבל כל אחד, אם רק יתאמץ, יוכל להיות צדיק אפילו כמו משה רבנו. עד כדי כך.

מצד אחר, אם אנחנו מייסרים את עצמנו על זה שאנחנו לא ממש קרובים למדרגה של משה רבנו, כדאי שנזכור גם את הדברים של רבי זושא מאניפולי, אחד מגדולי החסידות ומהמיוחדים שבהם. רבי זושא אמר שאחרי שיסתלק מהעולם הוא יתייצב בפני בית דין של מעלה. "אני לא מפחד" אמר רבי זושא, "שיגידו לי שם – איך זה שלא היית כמו משה רבנו, כי לזה יש לי תשובות טובות – לא היו לי כישרונות כמו משה רבנו. מה שישאלו אותי הוא – איך זה שלא הייתי זושא…"

קומיקס מצווה

רגע לנשמה 

מודה על האמת

כשהיינו קטנים, הרגילו אותנו שאם אנחנו עושים משהו לא טוב, עלינו לבקש "סליחה". למרות שלא תמיד הבנו על מה בדיוק.

ככל שאנו גדלים יותר, אנו מבינים יותר ויותר מדוע עלינו לבקש סליחה על המעשה השלילי שעשינו.

אבל מה הבעיה?

מפאת ההרגל, במהלך השנים אנו מפתחים לעצמנו אינסטינקט כזה של "סליחה".

פעמים רבות כשאנו עושים משהו לא טוב ה"סליחה" נאמרת "מעצמה".

כלומר, אנו לא חושבים יותר מידי על הרע שבמעשה, אלא מבינים באופן כללי שעשינו משהו רע, וממהרים לומר "סליחה". כך יוצא, שהסליחה נאמרת מן השפה ולחוץ.

הרב'ה מקוצק אומר על מאמר הגמרא "פתחו לי פתח כחודו של מחט ואני אפתח לכם כפתחו של אולם" - הפתח בלב, יכול להיות קטן כפתח של המחט (ה"קוף" שדרכו משחילים את חוט התפירה), אבל צריך הוא להיות מפולש - פתוח - מצד לצד. פתח אמיתי.

על מנת שה' ימחל לנו, צריך שנצטער באמת. יכול להיות שאנחנו לא קולטים עד כמה המעשה שעשינו שלילי (כי מי יכול לדעת עד היכן כל מעשה שלו מגיע ברוחניות - לטוב, אך גם לרע), אבל בנקודה שאנחנו כן מבינים, באותה הנקודה בדיוק - צריכה להיות אמת.

אמת הנובעת מהחשיבה וההתבוננות במעשה. במה היה צריך להיות, ומה לא נעשה כהוגן.

אם כואב לי על משהו שעשיתי, חמור ככל שיהיה, ואני מצטערת עליו באמת - ה' שומע. חז"ל כבר אמרו "חותמו של הקב"ה - אמת". החותם של ה', כלומר סימן ההיכר שלו (כמו חותמת שחותמים על מסמכים כהוכחה לזהות האדם) - היא האמת. איפה שיש אמת - שם ה' נמצא.

שנזכה להודות על האמת..

 

על כל עבירה - תשובה

אין דבר העומד בפני התשובה. על כל החטאים מועילה תשובה שלימה ואמיתית, כולל על העבירות החמורות ביותר. אמנם הרמב"ם (הל' תשובה פ"ד) מנה עשרים וארבעה דברים המעכבים את התשובה, אבל בסוף דבריו כתב: "כל אלו הדברים וכיוצא בהם – אף על פי שמעכבים את התשובה, אינם מונעים את התשובה, אלא אם עשה אדם תשובה מהם - הרי זה בעל תשובה, ויש לו חלק לעולם הבא".

וכששב האדם בתשובה מאהבה - עוונותיו נעשים כזכויות, ולא נשאר כלל זכר מהעוון. וכששב האדם בתשובה מיראה - זדונותיו נעשים כשגגות, ועדיין נשאר אצלו רושם של לכלוך, והוא צריך ייסורין כדי למרק את עוונותיו לגמרי. אולם בגמרא (שבת קיח ע"ב; ברכות ה ע"א, ועוד) ובראשונים מבואר שכאשר בעל התשובה שומר את השבת כהלכתה על כל פרטיה ודקדוקיה, וכשהוא עוסק בגמילות חסדים בגופו - הרי הוא ניצל גם מן הייסורין.

סיפור 

להחזיר את החזיר

כשאנחנו מתוודים, אנו צריכים להחליט שמעתה ואילך לא נשוב למעשינו הרעים, וסיפור יפה יש בעניין:

אחד מחסידיו של רבי אברהם מטשכנוֹב היה סוכן עצמאי של הגרלות מחוץ לארץ. הוא חילק לקונים הודעות על זכויותיהם בארבעת סיבובי ההגרלה הראשונים והודיע להם שאחרי הסיבוב החמישי ישלם להם את זכויותיהם, אלא שבסיבוב החמישי נכנס לקשיים כספיים.

נסע החסיד אל הרב כדי לבקש ממנו לזכות בהגרלת הלוטו כדי שיוכל לעמוד בהתחייבויותיו בלי להפסיד את כל כספו. הרב היה מדקדק בקיום כל המצוות, ומשום שדין המלכות מחייב כמו דין תורה, הקפיד גם על קיום חוקי המדינה האוסרים לסחור בכרטיסי הגרלה מחוץ לארץ. ניסה החסיד להפציר בו ואמרו: "אחרי הסיבוב האחרון אמצא מסחר אחר, חוקי, אבל עכשיו אני נמצא בסכנה של הפסד כל כספי."

ענה לו הרבי במשל: "מעשה בגר אחד שבא להתגייר, ולשם כך היה עליו לקבל על עצמו את כל המצוות והמנהגים היהודיים, אבל כידוע הוא לא הופך ליהודי עד שהוא נימול וטובל. רגע לפני הטבילה אמר לעד שלפניו טבל: 'חכה רגע, נזכרתי שיש לי בבית עוד חתיכת חזיר, תוכל להביא לי אותה?'

ואתה ממש כמוהו, אתה רוצה שאעזור לך בעוד עבירה אחת לפני שאתה חוזר למוטב".

 

וידוי שמח

פעם הגיע הבעל שם טוב הקדוש לאחת הערים זמן קצר לפני ראש השנה. הבין הבעל שם טוב כי יצטרך להישאר בעיר בשני ימי הדין. הוא פנה אפוא אל ראשי הקהל ושאלם מיהו בעל התפילה אצלם בימים הנוראים. השיבו לו הפרנסים, כי הרב דמתא הוא הניגש לפני העמוד, וכי הוא מעלה את תפילותיהם לפני כיסא הכבוד.

"כיצד נוהג הוא בתפילותיו?" הוסיף הבעל שם טוב להתעניין. "תפילותיו נערכות בשמחה לא מצויה, עד כי אפילו ביום הכיפורים, אומר הוא את הווידויים מתוך ניגוני שמחה מרניני לב...". התפלא הבעל שם טוב פליאה רבתי. מעולם לא שמע כזאת. הוא טרח אפוא ושאל את הרב לפשר מנהגו המשונה.

השיב הרב בענוותנותו: "גם העבד הנבזה והשפל ביותר הנמצא בחצר המלך, שמלאכתו היא לגרוף ולנקות את החצר ממי השופכין ומן הלכלוך והטינופת כדי שהחצר של המלך תהיה נקייה ויפה – הרי אם הוא אוהב את המלך, אזי בעת שהוא עוסק במלאכת הניקיון, שמח הוא מאוד על כך שנפלה לו הזכות לנקות את החצר של המלך. ומשכך, הוא עושה את מלאכתו מתוך ניגוני שמחה, שמחה על כך שהוא גורם נחת-רוח למלך. 

"אף אני כך", סיים הרב. "אף על פי שבימים אלה עוסקים אנו בניקוי הביבין שלנו, הרי כיוון שמשרתים אנו בחצרו של מלך מלכי המלכים, אני עושה זאת מתוך ניגוני שמחה". נהרו פניו של הצדיק, ואמר בהתלהבות: "אם כבודו מתפלל מתוך כוונה זאת – יהי חלקי עמו!"

מאמרי מגזין לנשמה

המצווה היומית
משנה תורה
מן המקורות
רגע לנשמה
סיפור
מגזין לנשמה

מתגייסים לעזרת כוחות הביטחון עם הרמב"ם היומי

סט משנה תורה מהודר בכריכה מפוארת בפירוש של הרב שטיינזלץ

רק 299 ₪

במקום 835 ₪

הלימוד לעילוי נשמת הנופלים והנרצחים הי"ד

דילוג לתוכן