מצוה 84 – לעשות ציצית לבגד

"

שנצטווינו לעשות ציצית

(ספר המצוות – עשה יד)

 

55תורה שבכתב 

דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם וְעָשׂוּ לָהֶם צִיצִת עַל כַּנְפֵי בִגְדֵיהֶם לְדֹרֹתָם, וְנָתְנוּ עַל צִיצִת הַכָּנָף פְּתִיל תְּכֵלֶת

(במדבר טו, לח)

גְּדִלִים תַּעֲשֶׂה לָּךְ עַל אַרְבַּע כַּנְפוֹת כְּסוּתְךָ אֲשֶׁר תְּכַסֶּה בָּהּ

(דברים כב, יב)

תורה שבעל פה 

"והנה הציצית יהיה לאות ולסימן שלא ירדוף האדם אחרי הרהור הלב וכל אשר שאלו עיניו. ומה שהקדים הלב, לפי שהלב מנהיג את כל הגוף וכל האברים שבגוף נמשכין אחריו".

משנה תורה להרמב"ם 

  1. מצות עשה להטיל ציצית בבגד שיש לו ארבע כנפות (קצוות) או יותר, שנאמר: "וְעָשׂוּ לָהֶם צִיצִת עַל כַּנְפֵי בִגְדֵיהֶם", ונאמר: "גְּדִלִים תַּעֲשֶׂה לָּךְ עַל אַרְבַּע כַּנְפוֹת כְּסוּתְךָ".
  2. מן התורה אין חיוב ציצית אלא בבגד העשוי מצמר או מפשתים, ומדברי סופרים חייבים להטיל ציצית גם בבגד העשוי משאר מינים, כדי שיהיה האדם זהיר במצות ציצית. 
  3. חובת הציצית ביום ולא בלילה, שנאמר: "וּרְאִיתֶם אֹתוֹ" – בשעת ראייה. לפיכך נשים פטורות מן הציצית, הואיל והיא מצות עשה התלויה בזמן. 
  4. חוטי הציצית – חלקם צבועים בלבן, וחלקם צבועים בתכלת. התכלת והלבן אינם מעכבים זה את זה, ומי שאין לו חוטי תכלת – עושה ציצית בחוטי לבן בלבד.
  5. לעולם יהא אדם זהיר במצות ציצית, שהרי הכתוב שקלה ותלה בה כל המצוות כולן, שנאמר: "וּרְאִיתֶם אֹתוֹ וּזְכַרְתֶּם אֶת כָּל מִצְוֹת ה'". ואין ראוי לאדם לפטור עצמו ממצוה זו, אלא לעולם ישתדל להיות עטוף בכסות המחויבת בציצית. ובשעת התפילה צריך להיזהר ביותר. 
(הל' ציצית פרקים ב-ג)

שו"ת הרחבה

שאלה: ישנן כיום טענות כנגד 'נשות הכותל' ותנועות נשים נוספות המבקשות להתפלל עם טלית. מדוע, בעצם, כל כך מתנגדים להם, הרי באמת אין איסור לאשה ללבוש טלית?

תשובה: הנשים פטורות מכל מצוות עשה שהזמן גרמן, ובכלל זה פטורות הן ממצות ציצית, שמצוותה ביום ולא בלילה. ומכל מקום אשה הרוצה להתעטף בציצית לשם שמיים, רשאית לעשות כן, ויש לה שכר על כך (למנהג ספרד – אין הנשים מברכות על מצוות עשה שהזמן גרמן, ולמנהג אשכנז – הנשים רשאיות גם לברך). 

ואמנם יש שכתבו שאין לנשים להתעטף בציצית מחמת שאין כן מנהג רוב הנשים ויש בזה משום יוהרא, אך רוב ככל הפוסקים התירו זאת ולא חששו ליוהרא. ומכל מקום על האשה להתעטף בבגד השונה מהטליתות של הגברים (כגון טלית בעלת צבעים שונים), כדי לא לעבור על איסור "לֹא יִהְיֶה כְלִי גֶבֶר עַל אִשָּׁה".

וכתב הרב משה פיינשטיין, גדול רבני אמריקה בדור הקודם, שכל האמור הוא רק לגבי נשים המקפידות על קיום כל המצוות, והן רוצות להתקדש יותר ולקבל עליהן עוד הנהגה טובה, וכל כוונתן לשם שמיים (וגם בזה יש המתירים רק בצינעה). אך נשים שאינן מהדרות במצוות רבות, ובוחרות ללבוש טלית בפרהסיא רק כדי לבטא בזה התנגדות למסורת ההלכה, כפי שנוהגות תנועות הנשים ה'פמיניסטיות' המבקשות להטיח דברים כנגד מסורת התורה – הרי הן ככופרות בתורה, ויש למחות בידן.

(ע"פ שו"ת אגרות משה [הרב משה פיינשטיין], או"ח, ח"ד סי' מ"ט)
(ע"פ פניני הלכה [הרב אליעזר מלמד], ליקוטים א, ח, ח)

איך זה עובד? 

מצוות הציצית היא החובה לקשור פתילים בצורה מסוימת בבגד שיש לו ארבע כנפות, כלומר, ארבע פינות. מכיוון שלְרוב הבגדים שלנו כיום אין ארבע כנפות, נוהגים ללכת עם בגד מיוחד בעל ארבע כנפות כדי שנוכל לקיים בו את המצווה. הדבר נכון במיוחד בשעת התפילה, שבה מקובל להתעטף בטלית שציציות בארבע כנפותיה.

הציצית עשויה ארבעה פתילים, מצמר לרוב, שמשחילים בנקב שבקצה הבגד, כופלים וקושרים, כך שמתקבלים שמונה חוטים תלויים בכל אחד מארבעת קצות הבגד. מלבד קשירת הפתילים גם כורכים ומלפפים אחד מהם על גבי האחרים. כך מתקבל גדיל שחלקו הקרוב לבגד עשוי כריכות וקשרים שמאגדים את שמונת החוטים לאחד, ואילו חלקו האחר של הגדיל הוא חוטים מפורדים. ישנם מנהגים שונים לגבי אופן קשירת הציצית.

חלק מהפתילים צריכים להיות צבועים תכלת.

ככל הנראה בזמני קדם הופק צבע התכלת המדובר מחילזון ימי, אך בגלל הגלות הארוכה, הריחוק מן הים וקשיים אחרים, כבר לפני שנים רבות לא הצליחו ישראל לקיים את צביעת התכלת, והמסורת נפסקה. כיום, לאור עיון בדברי חז"ל ומחקרים שונים, ישנם הנוהגים שוב לצבוע חלק מהפתילים בתכלת המופקת מן החילזון הימי "ארגמון קהה קוצים".

קומיקס מצווה

רגע לנשמה 

מעלת הציצית

// הרב תמיר כרמיאל, אולפנת אמנה כפר סבא

גדולה היא מצות ציצית : "רבי שמעון בר יוחאי אומר : כל הזריז במצוה זו - זוכה ומקבל פני שכינה... שקולה מצוה זו כנגד כל המצוות כולן".(מנחות מג, ב)

אף שעל פי ההלכה אין חובה ללכת עם ציצית, אלא רק מי שהולך עם בגד בעל ארבע כנפות צריך לשים ציציות בבגד, מכל מקום נהגו ישראל להקפיד במצווה זו.

ראוי להשגיח שלא להסירה אפילו ביום חם, או שעובד בעבודה קשה, או שהולך לנוח ביום.

"וטוב ונכון להיות כל אדם זהיר ללבוש טלית קטן כל היום."  (שולחן ערוך או"ח כד, א)

כל איש אשר יראת ה' בלבו, וירא הוא מלהיכשל בחטא, יסתכל בציציותיו.
כתב ה'חפץ חיים' זצ"ל (שמירת הלשון, חתימת הספר ג) : "והנה מפשטות הכתוב משמע, שראיית הציצית, תועלת היא להזדרז במצות ה', ולא לתור אחר עיניו. ואם כן, מה נכון הוא לראות אותם כמה פעמים ביום, ובפרט בעת שעולה איזה מחשבה שאינה טהורה על לבו או איזה כעס, טוב מאד להסתכל אז בציצית ואז יפקע היצר."

בספר 'בן יהוידע' כתוב שיש צדיקים שצריכים סיוע של מלאכים או צדיקים אחרים בגן עדן שיעלו אותם לראות פני שכינה, אבל הזהיר במצוות ציצית זוכה ועולה מעצמו לזה.

לאחר שקראנו את מעלות הציצית, נשאל מדוע שיפסידו הנשים דבר כל כך גדול?
"ת"ר: הכל חייבין בציצית, כהנים, לוים וישראלים, גרים, נשים ועבדים; ר"ש פוטר בנשים, מפני שמצות עשה שהזמן גרמא הוא, וכל מצות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות"(מנחות מג').

יש להתבונן במה שכתבנו, ונראה שמצוות ציצית אמורה להגן על האדם ממחשבות שאינן טהורות ,מכעס, שאלו דברים ששייכים יותר אצל הגברים מעצם טבעם הסוער. לכן התורה מחייבת אותם בהרבה מצוות שקשורות לזמן, כדי לתעל את הכוחות הסוערים הללו לקדושה. לעומת זאת, את האשה יצר הקב"ה רגועה ועדינה יותר בטבעה ומוכנה יותר אל הטהרה ואינה זקוקה להגנה של הציצית.  לא סתם זוכה האישה לברך בכל יום 'שעשני כרצונו', שמודה על שברא אותה ברצונו העליון.

להתעטף לשם שמים

למה נהוג שנשים אינן מתעטפות בטלית, הרי אין איסור לאישה להתעטף בטלית?

בעיקרון, מצות ציצית אינה שונה משאר מצוות עשה שהזמן גרמן, שהנשים מותרות לקיימן אף שהן פטורות מהן, ואף יש להן שכר על קיום המצוה. ואמנם יש שכתבו שמאחר שרוב הנשים אינן נוהגות להתעטף בציצית אזי אישה המתעטפת בציצית נוהגת מנהג גאווה ויוהרה (רמ"א, או"ח יז, ב), אך שאר הפוסקים סברו שאם האישה מתכוונת לשם שמים מותר לה להתעטף בציצית ואין בזה משום יוהרה.

ובאמת השאלה החשובה היא ממה נובע רצון האישה להתעטף בציצית: אם זהו רצון כן לקיים את המצוה ולהוסיף קדושה, הרי זו הנהגה יפה וראויה (וגם בזה יש המתירים רק בצנעה ולא בפרהסיה). אך אם ההתעטפות בטלית נועדה להתריס ולהטיח דברים כנגד מסורת התורה וההלכה – הרי זו כפירה בתורה, ויש למחות ביד האישה העושה כן (שו"ת אגרות משה, או"ח, ח"ד סי' מט).

 

סיפור 

טיפול מסוג אחר

ולאחר שראינו עד כמה הציצית מועילה ומצילה, נשמח לשתף בסיפור שהתפרסם לפני כמה שנים , על בחור צעיר שחלה לא עלינו במחלה קשה שממנה יתייסר ייסורי אימים, והחל לקבל טיפולים כימותרפים בבית החולים, בבואו אל המחלקה אמרה לו האחות שכדי לקבל את הטיפול הנדרש הוא צריך ללבוש בגדים סטריליים ולכן עליו להחליף את בגדיו בבגדי בית החולים. הבחור הסכים לכך, אך הביא עמו לטיפול ציצית מכובסת ומגוהצת, כזו שתענה על דרישת בית החולים לבגד סטרילי.

"בשום פנים ואופן לא אתן לך לעבור את הטיפול הכימותרפי כשאתה לבוש בציצית" אמרה בתקיפות האחות לחולה, "אתה חייב ללבוש רק בגדים סטריליים שבית החולים מספק לחולים "

החולה ניסה להסביר: "אבל הבאתי במיוחד ציצית מכובסת ומגוהצת על פי כללי ההיגיינה של בית החולים, וכפי ההוראות שקיבלתי", וסיים "ללא הציצית אינני מוכן לעבור את הטיפול" .

רופא שעבד באזור ששם לב כי הבחור יושב מחוץ לחדרי הטיפולים למעלה משלוש שעות, ניגש ושאלו למה אינו נכנס לקבל את הטיפול. הבחור סיפר לרופא את הסיפור על הציצית. הרופא לאחר ששמע את הסיפור נכנס פנימה לדבר עם האחות.

לאחר מספר דקות יצא הרופא כשכולו אחוז התרגשות וצעק: "נס ! נס !" ואז חיבק את הבחור ואמר לו: "נכנסתי לראות איזה טיפול אתה מקבל ואז לתדהמתי שמתי לב שהאחות בטעות מילאה במזרק חומר אחר ממה שאתה אמור לקבל ,  וחומר זה היה יכול ח"ו לדרדר את מצבך עד כדי מות. והנה בזכות ההתעקשות שלך על המצוה זכית וחייך ניצלו ! "

לא בולשביק

סיפר הרב ישעיה דוב חוטבסקי ז"ל: בזמן מלחמת העולם, ברחתי ליער עם אשתי הרבנית ושני ילדינו, ולקחנו עמנו עז כדי לזון את הילדים מחלבה. פעם אחת התחיל אחד הילדים לבכות מחמת שהיה צמא מאד למים. לקחתי כד בידי, ויצאתי לחפש מעין מים.

פתאום באו לקראתי שלושה חיילים פולנים וירו עלי כי חשבו שאני אחד מהבולשביקים המתחבאים ביערות. מרוב פחד נפלתי לארץ, והחיילים קרבו אלי וציווני לפשוט את בגדיי בטרם יהרגוני.

בשעה שהתחלתי לפשוט את בגדיי, קרא אחד החיילים: אין זה בולשביק, הרי הוא לובש טלית קטן. כך ניצלתי ממוות בזכות מצות ציצית...

 

מאמרי מגזין לנשמה

המצווה היומית
משנה תורה
מן המקורות
רגע לנשמה
סיפור
מגזין לנשמה

מתגייסים לעזרת כוחות הביטחון עם הרמב"ם היומי

סט משנה תורה מהודר בכריכה מפוארת בפירוש של הרב שטיינזלץ

רק 299 ₪

במקום 835 ₪

הלימוד לעילוי נשמת הנופלים והנרצחים הי"ד

דילוג לתוכן