מצוות 111-113 להשבית ולבער החמץ בפסח

"

שנצטווינו להסיר את החמץ מרשותנו ביום ארבעה עשר בניסן

(ספר המצוות – עשה קנו)

שהוזהרנו שלא יֵראה חמץ בכל מושבותינו כל שבעת ימי הפסח

(ספר המצוות – לא תעשה ר)

שהוזהרנו שלא ימצֵא חמץ ברשותנו, אפילו אם אינו נראה או שהוא פיקדון בידינו

(ספר המצוות – רא)

55תורה שבכתב 

שִׁבְעַת יָמִים מַצּוֹת תֹּאכֵלוּ אַךְ בַּיּוֹם הָרִאשׁוֹן תַּשְׁבִּיתוּ שְּׂאֹר מִבָּתֵּיכֶם

(שמות יב, טו) 

וְלֹא יֵרָאֶה לְךָ חָמֵץ וְלֹא יֵרָאֶה לְךָ שְׂאֹר בְּכָל גְּבֻלֶךָ

(שמות יג, ז)

שִׁבְעַת יָמִים שְׂאֹר לֹא יִמָּצֵא בְּבָתֵּיכֶם

(שמות יב, יט)

תורה שבעל פה 

הכלים בחג הפסח – כולם צריכים להיות שמורים מחמץ ושאור כל שהוא, וכל המאכלים והמשקים – כולם צריכים להיות שמורים. ומי ששומר אותם מחמץ ומשאור – גופו שמור מיצר הרע, ונשמתו שמורה למעלה, ונאמר בו (תהלים ה, ה): "לֹא יְגֻרְךָ רָע", משום שגופו ונשמתו נעשו קודש קדשים, ונאמר ביצר הרע: "וְכָל זָר (היצר הרע) לֹא יֹאכַל קֹדֶשׁ"

(הזוהר הקדוש, ח"ג, כי תצא, רפב ע"ב)

משנה תורה להרמב"ם 

  1. מצות עשה להשבית את החמץ ביום י"ד בניסן, שנאמר: "בַּיּוֹם הָרִאשׁוֹן (יום לפני פסח, י"ד בניסן) תַּשְׁבִּיתוּ שְּׂאֹר מִבָּתֵּיכֶם".
  2. מה היא השבתה זו? – שיבטל את החמץ בלבו, ויחשיב אותו כעפר, וישים בלבו כאילו אין ברשותו חמץ כלל, וכל חמץ שברשותו הרי הוא כעפר וכדבר שאין בו צורך כלל. 
  3. מדברי סופרים – לא די בביטול החמץ בלבו, אלא יש לחפש אחר החמץ ולהוציאו מכל גבולו. ותיקנו חכמים, לבדוק את החמץ ולהשביתו (לבטלו) בליל י"ד בניסן, מפני שבלילה כל העם מצויים בבתיהם. 
  4. אחר שבודקים את החמץ בליל י"ד, ומוציאים אותו מן החורים והמחבואות, שומרים אותו במקום אחד, ומבערים אותו ביום, עד תחילת שעה שישית. כיצד מבערים את החמץ? – שורפים אותו, או מפוררים וזורים אותו לרוח, או זורקים אותו לים.
  5. אסור להניח חמץ ברשותו בפסח, אע"פ שאינו אוכלו, ואע"פ שאינו רואה אותו, שנאמר: "וְלֹא יֵרָאֶה לְךָ שְׂאֹר בְּכָל גְּבֻלֶךָ", ונאמר: "שְׂאֹר לֹא יִמָּצֵא בְּבָתֵּיכֶם". 
(הל' חמץ ומצה, פרקים א-ד)

שו"ת הרחבה

שאלה: האם צריך הכשר לפסח לחומרי ניקוי ולתכשירי איפור וקוסמטיקה, ומה הדין בשפתון ובמשחת שיניים הבאים במגע עם הפה?

תשובה: כל דבר שאינו ראוי לאכילת כלב פוקע ממנו שם איסור חמץ, והוא מותר בשימוש ובהנאה, ואין צריך לומר שמותר בהשהיה ואין עוברים עליו ב'בל יראה' וב'בל ימצא'. 

ואם האדם אוכל אותו למרות שהוא נפסל לאכילת כלב, הרי בכך הוא מגלה את דעתו שלגביו מוצר זה עדיין נחשב אוכל (ובלשון חז"ל: 'אחשביה'), והמוצר נאסר מדרבנן. אולם אם הוא עושה בו שימוש חיצוני, לרבות סיכה – עדיין המוצר מותר בהנאה, הואיל ולא הראה בדעתו שהוא נחשב לגביו כ'אוכל'.

משום כך, כל חומרי הניקיון ותכשירי הקוסמטיקה שאינם ראויים לאכילת בעלי חיים – מותרים בהנאה בפסח, אף אם יש במרכיבים שלהם חמץ. וגם שימוש בשפתון מותר, ואין לחשוש שמא תלקק את השפתון המשוח בשפתיה, הואיל ואין רצונה וכוונתה לבלוע אותו, ואין זה מוגדר כ'אחשביה'. והוא הדין לגבי משחת שיניים, שאין כוונה לבלוע ולאכול אותה.

ויש שכתבו (הרב יעקב אריאל) שאם יש בהישג יד תכשיר דומה הכשר לפסח אשר מחירו שווה, פחות או יותר, למחיר הרגיל – מן הראוי להחמיר לכתחילה ולהשתמש בו, משום שיש פוסקים המתייחסים לסיכה ומריחת משחה על הגוף כמו אל אכילה. ואע"פ שברוב התכשירים יש רק תערובת חמץ, ואין בהם דין 'אחשביה', אעפ"כ ישראל קדושים הם ונהגו לחפש תחליפים כשרים. אך מעיקר הדין, כאמור, אין בזה חובה, ומותר להשהות ולהשתמש גם בתכשירים שאין להם כשרות לפסח.

(ע"פ הרב דוב ליאור, שו"ת דבר חברון, או"ח, סי' תע"ז; הרב יעקב אריאל, שו"ת באהלה של תורה, או"ח ח"ב, סי' ס"ג)

 

איך זה עובד? 

חמץ שנמצא ברשותנו אך איננו שלנו אין חובה לבער, אך יש לסגור אותו כך שלא נאכל ממנו בטעות בפסח.

סילוק החמץ מרשותנו יכול להיעשות על־ידי הרחקתו וביעורו בפועל, ויכול להיעשות גם באמצעות החלטה במחשבה והכרזה בפה שאנו מפקירים אותו, ומחשיבים אותו כמו עפר הארץ. 

מהתורה די באחת משתי הדרכים הללו, אך חכמים חששו שיהיו אנשים שלא יבטלו את החמץ בלב שלם, ואולי גם יאכלו במהלך הפסח חמץ שישאירו ברשותם, ולכן דרשו שגם נסלק את החמץ בפועל מרשותנו. מאידך גיסא הם חששו שאם רק נוציא את החמץ מרשותנו, ולא נבטל אותו במחשבה ובפה, עלול מישהו למצוא חמץ בביתו במהלך הפסח, לחוס עליו ולהשתהות בביעורו, ובכך יעבור על איסור. לכן קבעו חכמים שיש לקיים את שתי הדרכים – להוציא את החמץ מרשותנו, לבדוק בליל יד בניסן שלא נשאר חמץ, ולמחרת לשרוף את החמץ שנותר, ובנוסף לביעור הממשי הזה גם לבטל את החמץ בלב ובפה.  

ניתן לסלק את החמץ מרשותנו גם על־ידי מכירתו לגוי. נהגו להשתמש במכירת החמץ המקובלת כיום, רק במקרה של חמץ מרובה, שביעורו יגרום הפסד כספי ממשי. 

קומיקס מצווה

רגע לנשמה 

לא להחמיץ את השעה!

// הרב חנן מרמורשטיין, תלמוד תורה 'למרחב', פתח תקווה

אסור שיהיה בבית חמץ. קל להגיד את זה, אבל מאד קשה לבצע. להבריק כל פינה, להפוך כל זווית. חודש שלם צריך לעבוד בשביל זה, לפחות. וכל כך למה? מסביר בעל ספר 'החינוך' (מצוה י"א): "משורשי המצווה, כדי שנזכור לעולם הניסים שנעשו לנו ביציאת מצרים, וניזכר מה שאירע לנו בעניין זה, שמתוך חיפזון היציאה אפינו העיסה מצה כי לא יכלו להתמהמה עד שיחמיץ, כמו שכתוב "ויאפו את הבצק וגו' (שמות יב לט)". מדבריו למדנו כי איסורי החמץ נועדו להזכיר את אהבת ה' אותנו - אהבה שהביאה את ה' לגאול אותנו ממצרים במהירות עד שלא הספקנו אפילו לאפות את הבצק כראוי. 

לא רק בשביל החיפזון

נראה שטעם זה מאיר רק צד אחד של המצוה, אך אינו מבאר את כל מהותה. לא ניתן לומר שאיסור אכילת החמץ נועד רק להזכיר את חיפזון היציאה ממצרים, משום שהציווי על אכילת המצה נאמר לישראל עוד בהיותם עמוק-עמוק בתוככי מצרים, וכמו שנאמר (שמות יב, ח): "וְאָכְלוּ אֶת הַבָּשָׂר בַּלַּיְלָה הַזֶּה צְלִי אֵשׁ וּמַצּוֹת עַל מְרֹרִים יֹאכְלֻהוּ". הרי לנו כי יש עניין מהותי באכילת המצה ואי אכילת החמץ עוד לפני היציאה עצמה ממצרים? ועוד, האיסור החמור - בלא יראה ובל ימצא, מבטא הרחקה כה גדולה מן החמץ, עד כי נראה שיש לתת לכך הסבר נוסף ועמוק.

מעיון בדברי המדרש (מכילתא דר' ישמעאל, בא, פרשה ט) נוכל ללמוד טעם נוסף למצוה: "וּשְׁמַרְתֶּם אֶת הַמַּצּוֹת - ר' יאשיה אומר אל תקרא כן, אלא ושמרתם את המצוות; כדרך שאין מחמיצין את המצה, כך אין מחמיצין את המצוה, אלא אם באה מצוה לידך - עשה אותה מיד". המדרש מלמדנו שכשם שיש לשמור את המצה שלא תחמיץ כך יש לשמור את המצווה כדי שלא נחמיצנה, כלומר עלינו להתאמץ בעשיית המצוות בכדי לעשותן כראוי, בלא פספוס.

בדומה לזה כתב גם בעל ספר החינוך בעניין איסור החמצת המנחה (מצוה קיז): "בהרחיק החמץ, שהוא נעשה בשהייה גדולה, מקורבנו, ייקח דמיון לקנות מידת הזריזות והקלות והמהירות במעשי השם ברוך הוא, וכמו שאמרו זכרונם לברכה: הוי קל כנשר ורץ כצבי וגבור כארי לעשות רצון אביך שבשמים".

התרחקו מן העצלות!

טעם איסור 'בל יראה' ו'בל ימצא' אינו רק תזכורת על מהירות ה' בהוצאת עם ישראל ממצרים, אלא יש בו גם הוראה כללית על אופן קיום המצוות. בראשית היווצרותו של העם, רגע לפני היציאה ממצרים וההליכה לקראת מעמד הר סיני וקבלת התורה והמצוות, מלמד אותנו ה': עליכם להזדרז ולעשות דברים במהירות. בלי להתמהמה. זו הדרכה מהותית לעם הנולד: התרחקו מן העצלות, הזדרזו במצוות, הזדרזו בכול. אם באה מצוה לידכם - עשו אותה מיד ואל תחמיצוה. 

נקיון הלב

רבים מחכמי התורה לאורך הדורות לימדו אותנו שמעבר לביעור החמץ ה"גשמי" המחויב מהתורה יש גם לערוך ביעור לחמץ ה"רוחני" בתוך נבכי הנפש. דהינו לחפור עמוק עמוק בתוך הנפש ולעקור ולהסיר מליבנו כל מיני רגשות פסולים ומחשבות ודעות כוזבות, וכל מיני מעשים אסורים שנהגנו בהם- יש לקום ולהתנער ולהתנקות מהם. וכך נהגו גדולי ישראל במשך כל הדורות להקדיש זמן מיוחד בערב חג הפסח לערוך לעצמם בדיקת וביעור חמץ בחורים ובסדקים של עמקי ליבם, ולבחון האם ליבם ומוחם באמת נקי ומשועבד אך ורק לה' יתברך או שמא חלילה נכנסת ומתגנבת לה איזו מחשבה לא טובה או כונה שאינה ישרה בתוך מעשיהם.

מסופר על הרה"ק בעל ה"אהבת ישראל" מויז'ניץ זצוק"ל שבליל ערב פסח לאחר שסיים את בדיקת החמץ בביתו, פנה אליו השמש ושאל:"האם הרבי סיים את בדיקת החמץ?" 

ענה לו הרבי: אמנם סימתי את בדיקת החמץ בביתי, אבל כעת עלי לערוך בדיקת חמץ בליבי,

וכמו שכתוב בגמרא (ברכות י''ז ע''א) :יצר הרע שבלבבנו המחמיצנו.   

 ''שְׂאוֹר שֶׁבָּעִסָּה הוּא הַמְּעַכֵּב'', שכן אמרו בברכות (ס''א ע''א) שהיצר הרע דומה לחיטה. והשאור הוא סמל ליצר הרע. 

ולכן מצוה עלי לבערו ולבטלו בכל יום ויום, ועל אחת כמה וכמה בערב חג הפסח שזהו חג הלידה של עם ישראל ויציאה מעבדות לחירות עם לב נקי ושמח!

שנזכה לבער את החמץ מתוכנו מתוך שמחה ואמונה שכל ה"חמץ" הוא רק חיצוני, והטוב הוא השורשי בנו ביותר!

חומרי ניקוי ותמרוקים בפסח

קנינו אקונומיקה, אבל לא כתוב עליה שהיא כשרה לפסח. מה לעשות?

אקונומיקה לא צריכה הכשר לפסח. הכלל הוא פשוט: כל דבר שאינו ראוי לאכילת כלב פוקע ממנו שם איסור חמץ, והוא מותר בשימוש ובהנאה, ואין צריך לומר שמותר בהשהיה ואין עוברים עליו ב'בל יראה' וב'בל ימצא'. משום כך, כל חומרי הניקיון שאינם ראויים לאכילת בעלי חיים - מותרים בהנאה בפסח, אף אם יש במרכיבים שלהם חמץ (שו"ת דבר חברון, או"ח, סי' תעז)

והוא הדין גם לתכשירי איפור וקוסמטיקה, שאם אינם ראויים לאכילת בעלי חיים – מותר להשתמש בהם בפסח ללא חשש. ואמנם אם יש בהישג יד תכשיר דומה הכשר לפסח ומחירו שווה פחות או יותר למחיר הרגיל - מן הראוי להחמיר לכתחילה ולהשתמש בו, משום שיש פוסקים המתייחסים לסיכה ומריחת משחה על הגוף כמו אל אכילה. אך מעיקר הדין אין בזה חובה, ומותר להשהות ולהשתמש גם בתכשירים שאין להם כשרות לפסח

(באהלה של תורה, או"ח ח"ב, סי' סג).

 

סיפור 

שריפה של מצווה

בית החרושת לייצור יין-שרף של שלמה היה ידוע בכל האיזור. מעבר לטיב הסחורה, כולם אהבו את שלמה והעריכו אותו.

אפילו פריץ העיירה העריך מאוד את חכמתו של שלמה, ומינה אותו ליועצו האישי.

בכל שנה לקראת הפסח היה נוסע שלמה לעיר הסמוכה, למכור את החמץ שבמפעלו לרב שהיה דר שם.

אך באותה השנה, עקב ריבוי ההזמנות ולחץ העבודה, לא מצא שלמה זמן לנסוע לעיר ולמכור את החמץ. אי לכך, ביקש מידידו וולף האופה שימכור בשבילו את החמץ. וולף הסכים ושלמה מינה אותו לשליח.

החג הראשון עבר, ושלמה שם לב שוולף ידידו מתחמק מלומר לו שלום.

בשחרית של חול המועד, שם שלמה פעמיו אל וולף, ושאל אותו מדוע הוא מתחמק ממנו. וולף החל לגמגם, ולאחר מכן, בראש מושפל, סיפר לשלמה כי שכח למכור את החמץ שבמפעל.

שלמה היה בהלם. הוא הבין שמאחר וכל קירות בית החרושת ספוגים חמץ – צריך לשורפו. אך מאחר וחשש שיעשה את

המצווה בלב כבד – החליט לשכור תזמורת.

לקח שלמה נגנים, העמידם ליד בית החרושת, ולצלילי השירים, בפני כל העיירה, הבעיר את בית החרושת.

בשיא השרפה, נעמד שלמה על כסא ואמר בקול: "אחי ורעי, יום שמחה לי היום. כי מעולם לא הזדמן לי לקיים את מצות התורה "תשביתו", על כן עלינו לרקוד ולשמוח שאנו מקיימים את מצוות הבורא" – ופצח במחול.

כששמע הפריץ על שאירע – בית החרושת של שלמה עולה בלהבות והוא רוקד בשמחה – נתמלא זעם וקרא לשלמה. כשהגיע שלמה אליו אמר לו בכעס: "מה זאת עשית? אני מיניתי אותך ליועץ שלי, ועכשיו כולם חושבים שאני מקבל עצות מטורף! אני מסלק אותך מן העיירה מיידית!"

לא עזרו לשלמה כל ההסברים, ועוד באותו הלילה ארז את חפציו ונסע.

מעשהו של שלמה עורר רעש גדול בשמיים, ובאותה שנה נולד לו בן שהאיר את העולם בקדושתו ובתורתו, הלא הוא רבי חיים מצ'רנוביץ זי"ע.

 

מטאטא בפינת התה

מעשה היה בערב פסח, שנים ספורות לפני פטירת הרב אברהם שפירא זצ"ל, הרב הראשי לישראל וראש ישיבת 'מרכז הרב'. בליל בדיקת חמץ נכנס הרב, שהיה כבר בשנות התשעים לחייו, לבניין הישיבה, הסתכל ובדק בקרקע, וחיפש דבר מה.

כשהגיע ל'חדר התה', בו מכינים בחורי הישיבה תה וקפה לצורך התרעננות, ובו נמצאות גם מכונות לממכר עוגות וממתקים, ראה הרב פירורים לרוב. מיהר הרב ונטל את המטאטא והכף שעמדו בפינת החדר, והחל לטאטא את הרצפה מכל הפירורים.

תלמיד שעבר במקום, נזדעק וביקש ליטול את המטאטא מראש הישיבה. אולם הרב גער בו, ואמר כי מאחר שהוא אחראי על מה שקורה בישיבה, הרי שהמצוה מוטלת עליו, ומצוה בו יותר מבשלוחו, ולכן הוא זה שצריך לנקות.

כך עמד לו בחור בשנות העשרים אל מול הרב הראשי וראש הישיבה, המבוגר ממנו בשבעים שנה, והוא עומד ורואה את גדול הדור מנקה בעצמו, ומקיים את מצות ביעור חמץ בזריזות ובשמחה גדולה...

 

מאמרי מגזין לנשמה

המצווה היומית
משנה תורה
מן המקורות
רגע לנשמה
סיפור
מגזין לנשמה

מתגייסים לעזרת כוחות הביטחון עם הרמב"ם היומי

סט משנה תורה מהודר בכריכה מפוארת בפירוש של הרב שטיינזלץ

רק 299 ₪

במקום 835 ₪

הלימוד לעילוי נשמת הנופלים והנרצחים הי"ד

דילוג לתוכן