מצוות 195-196 לא לבשל ולאכול בשר בחלב

"

שהוזהרנו לא לבשל בשר בחלב

(ספר המצוות – לא תעשה קפו)

שהוזהרנו לא לאכול בשר בחלב

(ספר המצוות – לא תעשה קפז)

55תורה שבכתב 

לֹא תְבַשֵּׁל גְּדִי בַּחֲלֵב אִמּוֹ

(שמות כג, יט; שמות לד, כו; דברים יד, כא)

תורה שבעל פה 

כשבא הקב"ה ליתן תורה בסיני לישראל, התחילו המלאכים מתדיינים לפני הקב"ה ואמרו: "מָה אֱנוֹשׁ כִּי תִזְכְּרֶנּוּ", "תְּנָה הוֹדְךָ עַל הַשָּׁמָיִם", אמרו לפניו: ריבונו של עולם, נאה הוא לך שתתן תורה בשמים, לפי שאנו קדושים וטהורים והיא טהורה וקדושה, מוטב שתהא התורה אצלנו. אמר להם הקב"ה: 'אין התורה מתקיימת אצלכם, אתם כשירדתם אצל אברהם אכלתם בשר בחלב, שנאמר (בראשית יח, ח): "וַיִּקַּח חֶמְאָה וְחָלָב וּבֶן הַבָּקָר… וַיֹּאכֵלוּ", ואילו תינוק שלהם כשהוא בא מבית רבו ואמו נותנת לו פת ובשר וגבינה לאכול, הוא אומר לה: היום לימדני רבי "לֹא תְבַשֵּׁל גְּדִי בַּחֲלֵב אִמּוֹ". לא מצאו לו מענה. באותה שעה אמר הקב"ה למשה: "כְּתָב לְךָ אֶת הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה"

(מדרש תהלים, מזמור ח)

 

משנה תורה להרמב"ם 

  1. אסור לבשל בשר בחלב, שנאמר: "לֹא תְבַשֵּׁל גְּדִי בַּחֲלֵב אִמּוֹ". וכן אסור לאכול בשר או חלב שהתבשלו יחד, שנאמר פעם שנייה: "לֹא תְבַשֵּׁל גְּדִי בַּחֲלֵב אִמּוֹ" – לרבות איסור אכילה. וכן אסור ליהנות מבשר וחלב שבושלו יחד, שנאמר פעם שלישית: "לֹא תְבַשֵּׁל גְּדִי בַּחֲלֵב אִמּוֹ" – לרבות איסור הנאה.
  2. מן התורה – אין איסור אלא בבישול ואכילת בשר בהמה טהורה בחלב בהמה טהורה, שנאמר: "לֹא תְבַשֵּׁל גְּדִי (ובכלל זה שאר בהמה טהורה) בַּחֲלֵב אִמּוֹ (ובכלל זה חלב של שאר בהמה טהורה)". אך בשר בהמה טהורה בחלב בהמה טמאה, או בשר בהמה טמאה בחלב בהמה טהורה – אינו נאסר. וכן בשר חיה ועוף, בחלב בהמה או חיה – אינו אסור מן התורה.
  3. מדברי סופרים – אסור לאכול כל בשר בחלב, אפילו בשר חיה ועוף, אולם לא נאסר לבשלם או ליהנות מהם. ולפיכך מותר לכתחילה  לבשל בשר בהמה טהורה בחלב בהמה טמאה, או בשר בהמה טמאה בחלב בהמה טהורה, וכן מותר לבשל בשר חיה או עוף בחלב, ומותר גם ליהנות מתבשילים אלו, אך אסור לאוכלם. 
  4. מותר לאכול דגים בחלב, וכן מותר לאכול חגבים כשרים בחלב. ואין בזה אפילו איסור מדרבנן.
  5. מי שאכל גבינה או חלב תחילה – מותר לאכול אחריו בשר בהמה או חיה, ובלבד שירחץ תחילה את ידיו במים, וינקה את פיו בלעיסת פת או פירות וכדו'. ואם בא לאכול אחריו בשר עוף – אינו צריך לא רחיצת ידיים ולא קינוח הפה.
  6. מי שאכל בשר בתחילה, בין בשר בהמה בין בשר עוף – אסור לאכול  אחריו חלב, עד שיעבור זמן שנוהגים בני אדם להמתין בין סעודה לסעודה, דהיינו בערך שש שעות.
(הל' מאכלות אסורות, פרק ט)

שו"ת הרחבה

שאלה: בישיבה שלנו מתפללים מנחה ורק אחר כך אוכלים ארוחת צהרים בשרית, כך שיוצא שארוחת הערב החלבית נאכלת חמש שעות וחצי לאחר סיום ארוחת הצהרים. האם חובה עלי לשמור שש שעות בין בשר לחלב, או שאפשר להקל גם בחמש שעות וחצי?

תשובה: בגמרא (חולין קה ע"א) סיפר מר עוקבא על מנהג אביו, שאם היה אוכל בשר בסעודה, לא היה אוכל גבינה עד שהייתה חולפת יממה שלימה, אך הוסיף שהוא עצמו אינו נוהג כן, ואם הוא אוכל בשר בסעודה, אינו אוכל אחר כך גבינה עד הסעודה הבאה. וכתב הרי"ף שכן היא ההלכה, ובפחות מזה אין להקל.

על פי זה כתבו כמה ראשונים (בה"ג, ר"ת, ראבי"ה) שאיסור אכילת חלב לאחר בשר הוא דווקא כשיושב באותה סעודה, אבל אם סיים את הסעודה הראשונה (הבשרית), ובירך ברכת המזון, ומיד אחר כך התיישב לסעוד סעודה שנייה, מותר לו לאכול בה מאכלי חלב.

אולם הרא"ש והרשב"א סברו שזמן ההמתנה בין בשר לחלב צריך להיות כשיעור הזמן שאדם ממתין בין סעודת הבוקר או הצהריים לסעודת הערב. וכן סבר הרמב"ם שיש להמתין "כשש שעות", שהוא הזמן שנוהגים בני אדם להמתין בין סעודה לסעודה. וכן פסק הטור שיש להמתין שש שעות שלימות.

ובהגהות שערי דורא הביא שרבים נוהגים להקל ולעשות פשרה, ולהמתין שעה אחת אחרי סעודה בשרית. והוסיף שאף שאין טעם ורמז לשיעור זה, מכל מקום אי אפשר למחות בידם, אלא שראוי להקפיד ולהמתין שיעור שהייה מסעודה לסעודה. וכן העיד הרמ"א שהמנהג הפשוט הוא להמתין שעה אחת, אולם גם הוא כתב שנכון יותר להמתין שש שעות. וכן כתבו האחרונים (מהרש"ל, ט"ז, ש"ך) ש"כל מי שיש בו ריח תורה" ראוי לו להמתין שש שעות, כדעת רוב גדולי הראשונים ועמודי ההוראה, ושראוי לגעור בבני תורה שלא יקלו בדבר זה.

ויש מן הפוסקים שכתבו (פרי חדש, גליון מהרש"א) שמאחר שהגמרא לא הזכירה 'שש שעות' אלא 'בין סעודה לסעודה', הרי שבימי החורף הקצרים, שהמנהג לאכול את הסעודות סמוכות יותר זו לזו, די להמתין ארבע שעות. אולם הרבה אחרונים חלקו על כך וסברו שלעולם יש להמתין שש שעות (יד אפרים, כנסת הגדולה, כרתי ופלתי, חכמת אדם).

ויש ליתן את הדעת שהרמב"ם לא כתב ששיעור ההמתנה הוא 'שש שעות', אלא דייק בלשונו וכתב "כשש שעות", ומשמע מדבריו שאין חובה להמתין שש שעות שלימות, אלא 'בערך' שש שעות. על פי זה ייתכן שדי ברוב שש שעות (חמש וחצי) או אפילו במקצת שש (חמש וקצת; 'נכנס לשעה השישית'). ולמעשה, אף שראוי לכתחילה להמתין שש שעות שלימות, נראה שבמקום צורך – כגון בישיבה שזמני האכילה בה קבועים ונתונים לשיקולי מערכת הלימודים; חיילים הנמצאים בצבא; וכן בשבתות החורף, שהסעודה השנייה והשלישית סמוכים זו לזו – אפשר להקל להמתין חמש שעות וחצי, שהן רוב שש. ומי שמנהג אבותיו בידו, שלא להמתין פחות משש שעות שלמות, ראוי שיתייעץ בזה עם אביו ועם רבותיו.

(ע"פ הרב יצחק שטרן, מקורי הלכה, הל' בשר וחלב,  סי' פט, א-ו)

 

איך זה עובד? 

"ואמנם הטעם למה נאסר המנהג הזה, אףעלפי שהכוונה בו לשם שמים, הוא מפני שיש בזה אכזריות לב לבשל הבן בחלב האם, מה איכפת לו ולאמו באיזה משקה יבושל? מכל מקום המעשה הזה מקנה תכונה רעה בנפש האדם העושה והרואה. מידת אכזריות היא, והמעשה הזה מפסיד מידת החמלה והחנינה בו וברוֹאָיו."

קומיקס מצווה

רגע לנשמה 

תזכורת מוסרית

// הרב ברכיה חלה, ר"מ בישיבת צפת ויועץ חינוכי בישיבת 'אורות הזורעים'

אין דברים כאלה. שלוש פעמים הזכירה התורה את האיסור לבשל בשר בחלב, ובכל פעם באותם מילים בדיוק. אין דברים כאלה בתורה. גם אם תחפשו שוב ושוב, לא תמצאו עוד איסור החוזר על עצמו אפילו פעמיים באותה לשון בדיוק. בטח שלא שלוש פעמים.

רבותינו הבינו שהתורה לא חוזרת סתם כך על אותו איסור, ולכן הבינו שמדובר בשלושה איסורים שונים – איסור בישול, איסור אכילה, ואיסור הנאה (חולין קטו ע"ב). בנוסף לכך, נראה שאפשר ללמוד ממיקום הציוויים גם על משמעות האיסור ועל טעמו.

להתחשב בחלשים

בשתי הפעמים הראשונות מוזכר איסור בישול בשר בחלב בהקשר לציוויים על שמירת המועדים – "וְחַג הַקָּצִיר בִּכּוּרֵי מַעֲשֶׂיךָ אֲשֶׁר תִּזְרַע בַּשָּׂדֶה וְחַג הָאָסִף בְּצֵאת הַשָּׁנָה בְּאָסְפְּךָ אֶת מַעֲשֶׂיךָ מִן הַשָּׂדֶה. שָׁלֹשׁ פְּעָמִים בַּשָּׁנָה יֵרָאֶה כָּל זְכוּרְךָ אֶל פְּנֵי הָאָדֹן ה'... לֹא תְבַשֵּׁל גְּדִי בַּחֲלֵב אִמּוֹ" (שמות כג, טז-יט); "וְחַג שָׁבֻעֹת תַּעֲשֶׂה לְךָ בִּכּוּרֵי קְצִיר חִטִּים וְחַג הָאָסִיף תְּקוּפַת הַשָּׁנָה. שָׁלֹשׁ פְּעָמִים בַּשָּׁנָה יֵרָאֶה כָּל זְכוּרְךָ אֶת פְּנֵי הָאָדֹן ה' אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל... לֹא תְבַשֵּׁל גְּדִי בַּחֲלֵב אִמּוֹ" (שמות לד, כב-כו).

חגי ישראל נחוגים בתקופות השיא החקלאיות, ביכורי קציר החיטים ואיסוף הפירות, "תְּקוּפַת הַשָּׁנָה". בזמן שהטבע מוציא את פירותיו עולה האיש הישראלי עם שלל תבואתו לבית המקדש לראות את פני האדון ה' אלוקי ישראל, להכיר לו טובה ולהודות על חסדיו המרובים עמו. בעידן כזה של שמחה מרובה על השפע האלוקי שניתן לו לאדם, הוא עלול לשכוח לרגע את מוסריותו ואת התחשבותו בסביבה הקרובה לו. על כן ציוותה התורה, דווקא בעת כזו, להתחשב גם ברגשות החלשים. לא רק ברגשות בני האדם שאולי לא זכו לשפע כה רב, אלא אף ברגשות בעלי חיים. בשעה שאנו שמחים לפני ה' בבשר גדי רך וטוב, עלינו לזכור שבעצם גדענו את חייו, לא אפשרנו לו להמשיך לינוק את חלב אמו ולגדול במרחבי הטבע. על כן עלינו להרחיק מן הקדרה את החלב, שהיה מיועד במקורו להניק את הגדי הרך שכעת מתבשל עבורנו. נכון שמותר לנו לאכול את הגדי ולשמוח באכילת בשרו המעודן, אך בכל זאת ראויים אנו לתזכורת מוסרית זו, ולא לבשל את חלב אמו יחד עמו (ע"פ הראי"ה קוק, 'חזון הצמחונות והשלום').

לקראת האידיאל הגדול

בפעם הנוספת בה מוזכר האיסור הוא מובא בתוך איסורי המאכלות האסורות, ומתוך הדגשת ההבדל בין ישראל לעמים – "בָּנִים אַתֶּם לַה' אֱלֹהֵיכֶם... כִּי עַם קָדוֹשׁ אַתָּה לַה' אֱלֹהֶיךָ וּבְךָ בָּחַר ה' לִהְיוֹת לוֹ לְעַם סְגֻלָּה מִכֹּל הָעַמִּים אֲשֶׁר עַל פְּנֵי הָאֲדָמָה.  לֹא תֹאכַל כָּל תּוֹעֵבָה... כִּי עַם קָדוֹשׁ אַתָּה לַה' אֱלֹהֶיךָ, לֹא תְבַשֵּׁל גְּדִי בַּחֲלֵב אִמּוֹ" (דברים יד, א-ג, כא).

איסור זה, בדומה לשאר המאכלות האסורות, נועד להבדיל בין ישראל לעמים. לא כל העולה על שולחנו של הגוי ראוי לעלות גם על שולחנו הטהור של היהודי. עם קדוש אתה, עם סגולה אשר נבחר מכל העמים, ועל כן אסור לך לאכול כל תועבה. גם בשר בחלב הוא תועבה בעיני ה'. מאכל הכרוך בירידה מוסרית הוא מתועב ומרוחק לפני ה' ואיננו מתאים לעם הסגולה. העם הקדוש שקיבל על עצמו להדריך את אומות העולם לחיים מוסריים ואידיאליים, ראוי לו להיות זהיר גם במאכליו, ולכוון עצמו לקראת האידיאל הגדול של "חזון הצמחונות והשלום", חיים של הרמוניה בין האדם לטבע, בין האדם לסביבתו. חיים שלמים שהונהגו עוד מימי שבת האדם הראשון בגן העדן, ועוד עתידים לשוב ולהתחדש – "וְגָר זְאֵב עִם כֶּבֶשׂ וְנָמֵר עִם גְּדִי יִרְבָּץ... כִּי מָלְאָה הָאָרֶץ דֵּעָה אֶת ה' כַּמַּיִם לַיָּם מְכַסִּים" (ישעיהו יא, ו-ט)

זמן ההמתנה בין בשר לחלב

שש שעות בין בשר לחלב זה הרבה זמן. האם צריך להמתין שש שעות בדיוק, או שאפשר להקל גם בחמש וחצי?

יש לדעת כי בגמרא לא נזכר שצריך לחכות שש שעות בין בשר לחלב. הגמרא (חולין קה ע"א) אומרת שמי שאכל בשר בסעודה, אסור לו לאכול גבינה ומאכלי חלב עד הסעודה הבאה. מכאן ואילך התחילו פירושים שונים בדברי הגמרא.

כמה מגדולי הראשונים (בה"ג, ר"ת, ראבי"ה) הבינו את דברי הגמרא כמשמעם הפשוט, שההמתנה בין בשר לחלב אינה תלויה בזמן, אלא בהסבה לסעודה. להבנתם, מי שסיים את הסעודה הראשונה (הבשרית), ובירך ברכת המזון, ומיד אחר כך התיישב לסעוד סעודה שנייה, מותר לו לאכול בה מאכלי חלב. אולם רוב הראשונים (רא"ש, רשב"א, רמב"ם ועוד) הבינו שהגמרא דיברה על שיעור זמן, דהיינו שזמן ההמתנה בין בשר לחלב צריך להיות כשיעור הזמן שאדם ממתין בין סעודת הבוקר או הצהריים לסעודת הערב. 

וגם בשיעור זמן זה התעוררה מחלוקת: הרמב"ם כתב שיש להמתין "כשש שעות", שהוא הזמן שנוהגים בני אדם להמתין בין סעודה לסעודה. ההבנה המקובלת בדעתו היא שיש להמתין שש שעות שלמות, וכן דעת רוב הפוסקים (טור, מהרש"ל, ט"ז, ש"ך, ועוד רבים). אולם יש שדייקו מלשונו שצריך להמתין "כשש שעות", ולא שעות מדויקות, ולכן נהגו להמתין 'רוב שש שעות' (חמש וחצי שעות) או 'מקצת שש' (חמש שעות וקצת; 'נכנס לשעה השישית'). ויש שכתבו שבימי החורף הקצרים, שהמנהג לאכול את הסעודות סמוכות יותר זו לזו, די להמתין ארבע שעות (פרי חדש, גליון מהרש"א)

כאמור, למעשה, רוב הפוסקים סוברים שיש להמתין שש שעות שלמות, אך מי שנהגו בביתו להמתין 'רוב שש' או 'מקצת שש', יש לו על מי לסמוך. וכן במקום צורך - כגון במוסדות לימוד שזמני האכילה בהה קבועים ונתונים לשיקולי מערכת הלימודים; חיילים הנמצאים בצבא; וכן בשבתות החורף, שהסעודה השנייה והשלישית סמוכים זו לזו - אפשר להקל להמתין חמש שעות וחצי, שהן רוב שש. ומי שמנהג אבותיו בידו, שלא להמתין פחות משש שעות שלמות, ראוי שיתייעץ בזה עם אביו ועם רבותיו (מקורי הלכה, הל' בשר וחלב,  סי' פט, א-ו).

אני לא לבד פה

עד לשנת 1500 בערך הייתה הדעה המקובלת בקרב גדולי האסטרונומים, שכדור הארץ ניצב במכרז היקום, וכל הכוכבים, ובהם השמש, נעים סביבו.

האנשים אהבו כמובן את המחשבה שהכול סובב סביב כדור הארץ, וממילא לא פשוט היה לשנות את דעתם.

גלילאו גליליי, שחי לפני כ-400 שנה, הוכיח באופן מדעי, שכדור הארץ נע סביב השמש ולא להפך, וזו הדעה שאנו מחזיקים בה עד היום.

הרב קוק מסביר שהסיבה הפנימית לאיסור הנאה, בישול ואכילת בשר בחלב היא הבעיה המוסרית שקיימת בחשיבה האגואיסטית ש"הכול בשבילי".

התורה מצווה עלינו: "לֹא תְבַשֵּׁל גְּדִי בַּחֲלֵב אִמּוֹ".

אם הגדי מייצרת את החלב כדי שתוכל להניק ולהחיות את בנה, והמעשה של לקיחת החלב, שנועד להחיות את הגדי, וערבובו בבשר הגדי עצמו, להנאת האדם, הוא פגם מוסרי ענק.

איסור אכילת בשר וחלב, אומר הרב קוק, צריך ללמד אותנו, שחיי בעלי החיים לא נוצרו בעבור בטננו, על מנת למלא את התאוות שלנו. החלב נועד מעיקרו להיות מזון למי שנברא למלא את תפקידו (כלומר לגדי), כמו שהחלב שאנו ינקנו כשהיינו תינוקות גידל אותנו.

אז למרות שאנו אוכלים הן בשר והן חלב, ההקפדה על ההפרדה ביניהם - בשמירת השעות בין לבין - מחדדת לנו את ההבנה שאנחנו לא מרכז העולם, ולא הכול סובב סביבנו. אנחנו נועדנו לשרת מטרה – את רצון ה', וכך גם שאר הברואים סביבנו, וממילא אין לנו לעשות בהם ככל העולה על רוחנו.

 

סיפור 

הלכה כרב העיר

הגאון ר' אליהו מוילנא, הגר"א, הקפיד כל ימיו שלא להתערב בענייני ההוראה ולא להורות הלכה אם לא נדרש לכך על ידי גדולי דורו. והנה קרה מעשה והגר"א נזדקק להורות בעניין איסור והיתר, והתחרט על כך כל ימיו. ומעשה שהיה כך היה:

בשכנותו של הגר"א גר חייט אחד, יהודי תמים וירא שמים, אבל עני ואביון ומטופל בילדים. והנה באחד מערבי השבתות עלה בידי חייט מסכן זה לקנות עוף לכבוד שבת, ושחטו והביא לביתו בלב שמח. אשת החייט הדיחה ומלחה את העוף ונחפזה לבשלו מבעוד יום, אבל מתוך פזיזות טעתה ותחבה כף של חלב לתוך קדירת הבשר, ונתעוררה שאלה של תערובת בשר בחלב.

הלך החייט לבית רבי שמואל, אב"ד וילנא, לשאול את חוות דעתו בשאלה זו. אך הדרך מדירת החייט לבית הרב רחוקה הייתה, והיום קצר. והנה נזכרה אשת החייט כי באותה חצר דר הגר"א, והלכה לשאול את השאלה מפיו. לבקשת האישה הענייה נזדקק הגר"א לשאלה זו, ופסק לאיסור. בינתיים חזר החייט מבית הרב ובשורת שמחה בפיו: הכל כשר. אשת החייט עמדה נבוכה, ולא ידעה כיצד לנהוג. סיפרה את הדברים לבעלה, והלה חזר לבית הרב וסיפר לו כי הגר"א פסק לחומרא והטריף. נאנח רבי שמואל ואמר לו: לך לביתך, ואכול בשמחה תבשילך, ואני והגר"א נבוא יחד הערב לטעום מן המטעמים שהכינה אשתך.

 

בליל שבת, לאחר הסעודה, נכנס רבי שמואל לבית הגר"א ואמר לו בדחילו ורחימו: מורי ורבי, עפר אני תחת כפות רגליו, אבל אני הנני מרא דאתרא, ומכיוון שאני הכשרתי את השאלה שנפלה בביתו של החייט, הלכה כמותי, וכדי שלא יחולל כבוד הרבנות, אני מבקש מכבוד תורתו ללכת אתי יחד לבית החייט, ושנינו נטעם מתבשיל זה שהכשרתי. אם הרב דורש זאת ממני - השיב הגר"א - חייב אני להיכנע לו, הבה ונלך.

הם נכנסו לבית החייט, ורבי שמואל ביקש לטעום מן התבשיל אשר הכינו לכבוד שבת. אשת החייט לקחה קערה וחתיכת עוף בתוכה, להגיש לפני האורחים החשובים. אבל מתוך גילה ורעדה נכשלה בדרך, ודחפה במרפקה את המנורה של שבת, ונר של חלב נפל לתוך הקערה. נבהלו בני הבית, ובתוכם גם רבי שמואל. הוא ניגש אל הגר"א ואמר לו: יסלח לי רבי ומורי, מן השמים הוכיחו כי טעיתי והלכה כמותו.

לא ולא - החזיר הגר"א - מרא דאתרא שפסק להיתר, בוודאי הלכה כמותו וחייבים לשמוע בקולו. אבל מכיוון שאני הוריתי לאיסור, הרי שלגביי תבשיל זה נאסר, ולפיכך מנעוני מן השמים שלא אכשל בדבר שאני עצמי אסרתי.

 

כיצד התיר הרב בשר שנתערב בחלב

שנים רבות נוהגים אנשי החברה קדישא בירושלים לערוך סעודה גדולה ביום פטירתו של משה רבינו.
בבית ראש החברה קדישא ההכנות בשיאן, ולפתע - שוד ושבר! כד חלב גדול שעמד על אדן החלון נפל - עקב החלון שנפתח מרוח חזקה - היישר אל סיר הבשר שעמד על הכיריים! והרי אין בסיר פחות מאחד משישים חלב - והכל טרף!

מהומה קמה בבית. מאין יימצא אוכל לסעודה? עד שהציע מישהו לשאול את רבי שמואל סלנט, שהרי תלמיד חכם גדול הוא ואולי יוכל למצוא פתרון.

הלך ראש החברה קדישא לרבי שמואל והציג בפניו את הבעיה. חשב רבי שמואל, ואמר לו לחזור אליו בעוד שעה. התפלא האיש, שכן רבי שמואל בחוכמתו ובקיאותו בתורה היה עונה מיד, אך הלך וחזר כעבור שעה.

אמר לו רבי שמואל: "אמור לכולם שהבשר כשר, אך אינני יכול לומר מדוע. מה שכן, אף אני אגיע לאכול ממנו".

כולם תמהו על התשובה, אך שמחו לראות את רבי שמואל מגיע לסעוד עימם וליבם נרגע.

לאחר שנים, קרא חלבן העיירה לאנשי החברה קדישא ואמר להם: "אני מרגיש שקיצי קרב, ולכן אני רוצה לספר לכם סיפור. כששאלתם את רבי שמואל על כשרות הבשר, הוא קרא לי וביקש ממני לגלות לו בסודי סודות האם אני מערב בחלב קצת מים כדי להגדיל את רווחי. עניתי לו שכן, והוא הבטיח לי שלא יגלה לאף אחד את זה. לאחר מכן הוא עשה חישוב ויצא לו שבסיר אחד לא היה אחד משישים חלב (עקב המים המעורבים) ועל בסיס זה התיר אותו".

ראו כולם את חכמתו של רבי שמואל ורגישותו הגדולה - שלא יתבייש החלבן.

מאמרי מגזין לנשמה

המצווה היומית
משנה תורה
מן המקורות
רגע לנשמה
סיפור
מגזין לנשמה

מתגייסים לעזרת כוחות הביטחון עם הרמב"ם היומי

סט משנה תורה מהודר בכריכה מפוארת בפירוש של הרב שטיינזלץ

רק 299 ₪

במקום 835 ₪

הלימוד לעילוי נשמת הנופלים והנרצחים הי"ד

דילוג לתוכן