מצוות 205-206 – לא לשחוט אותו ואת בנו ביום אחד, לכסות את הדם לאחר השחיטה

"

שהוזהרנו לא לשחוט בהמה ובנה ביום אחד

(ספר המצוותלא תעשה קא)

שנצטווינו לכסות דם חיה ועוף אחר שנשחטו

(ספר המצוותעשה קמז)

55תורה שבכתב 

וְשׁוֹר אוֹ שֶׂה אֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ לֹא תִשְׁחֲטוּ בְּיוֹם אֶחָד

(ויקרא כב, כח)

וְאִישׁ אִישׁ מִבְּנֵי יִשְׂרָאֵל וּמִן הַגֵּר הַגָּר בְּתוֹכָם אֲשֶׁר יָצוּד צֵיד חַיָּה אוֹ עוֹף אֲשֶׁר יֵאָכֵל וְשָׁפַךְ אֶת דָּמוֹ וְכִסָּהוּ בֶּעָפָר

(ויקרא יז, יג)

תורה שבעל פה 

"אֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ לֹא תִשְׁחֲטוּ בְּיוֹם אֶחָד" – אמר רבי יהודה: מה הטעם? – אם תאמר משום עגמת הנפש של הבהמה, הרי ניתן לשחוט את האם בבית אחד ואת הבן בבית אחר? – אלא במעשה שהאדם עושה למטה, כך הוא מעורר את הכוח למעלה, וכשהוא נוהג במידת החסדמתעורר בעולם כוח עליון של חסד. ולהיפך, אם נוהג האדם במידת האכזריותמתעורר בעולם כוח עליון של אכזריות. ומשום כך אין לשחוט את האם ואת בנה ביום אחד, כדי שלא יטביע בנפשו את מידת האכזריות

(ע"פ הזוהר הקדוש, ח"ג, צב ע"א)

אין לך כל דבר ודבר שאין בו מצוה למקום: פירות – יש בהם מצוות הרבה, תרומה ומעשרות חלה וביכורים הלקט והשכחה והפאה; שערי בתים ושערי מדינות – יש בהם מצוה למקום, שנאמר: "וּכְתַבְתָּם עַל מְזוּזוֹת בֵּיתֶךָ וּבִשְׁעָרֶיךָ"; בגדים – יש בהם מצוות למקום, שנאמר: "לֹא תִלְבַּשׁ שַׁעַטְנֵז"; טלית – יש בה מצוה למקום, שנאמר: "גְּדִלִים תַּעֲשֶׂה לָּךְ"; בהמה טהורה – יש בה מצוה למקום, שנאמר: "כָּל הַבְּכוֹר אֲשֶׁר יִוָּלֵד בִּבְקָרְךָ וּבְצֹאנְךָ הַזָּכָר תַּקְדִּישׁ לַה' אֱלֹהֶיךָ"; בהמה טמאה – יש בה מצוה למקום, שנאמר:  "פֶּטֶר חֲמֹר תִּפְדֶּה בְשֶׂה", חיה הגדֵלה במדבר והעוף הפורח באויר – הזהיר עליהם הכתוב, כשיבואו לידך לא יהו מחוסרים מצוה, שנאמר: "אֲשֶׁר יָצוּד צֵיד חַיָּה אוֹ עוֹף אֲשֶׁר יֵאָכֵל וְשָׁפַךְ אֶת דָּמוֹ וְכִסָּהוּ בֶּעָפָר"

(ספרא, צו, מכילתא דמילואים, פרשה א)

משנה תורה להרמב"ם 

  1. אסור לשחוט בהמה עם בנה ביום אחד, שנאמר: "אֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ לֹא תִשְׁחֲטוּ בְּיוֹם אֶחָד". ומכל מקום, אם עבר ושחטם ביום אחד – הבשר מותר באכילה.
  2. איסור זה נוהג בכל מקום ובכל זמן, בין בבהמת חולין ובין בבהמת קדשים, אך נוהג בבהמה טהורה בלבד, שנאמר: "וְשׁוֹר אוֹ שֶׂה – אֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ לֹא תִשְׁחֲטוּ בְּיוֹם אֶחָד".
  3. איסור "אֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ" חל רק לגבי שחיטה כשרה, שנאמר: "לֹא תִשְׁחֲטוּ". אבל אם נהרג הראשון בדרך אחרת, כגון במוות טבעי או בשחיטה שאינה כשרה – מותר לשחוט את השני.
  4. אף על פי שהתורה דיברה בלשון זכר – "אֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ", עיקר האיסור נוהג בנקבה, משום שניתן לדעת בוודאות שוולד זה הוא בנה. ובזכר שידוע שהוא ודאי אביו – אסור לשחוט לכתחילה, משום שספק הוא לחכמים אם יש בו איסור או לא.
  5. "יוֹם אֶחָד" – לעניין מצוה זו, מתחיל מהלילה עד הלילה הבא. כיצד? שחט את הראשון בתחילת ליל רביעי – לא ישחט את השני עד תחילת ליל חמישי. 
(הל' שחיטה, פרק י"ב)
  1. מצות עשה לכסות דם שחיטת חיה טהורה או עוף טהור, שנאמר: "אֲשֶׁר יָצוּד צֵיד חַיָּה אוֹ עוֹף אֲשֶׁר יֵאָכֵל וְשָׁפַךְ אֶת דָּמוֹ וְכִסָּהוּ בֶּעָפָר". ומברכים תחילה: "ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על כיסוי הדם", ואח"כ מכסים.
  2. אין חייב בכיסוי אלא דם שחיטה הראויה לאכילה, שנאמר: "אֲשֶׁר יֵאָכֵל". לפיכך, השוחט ונמצאת טרֵפה, או השוחט חיה ועוף באיסור (כגון חולין בעזרה) – פטור מכיסוי הדם.
  3. במה מכסים? – בעפר, או במין עפר, כגון: סיד, גבס, ובצואת בעלי חיים דקה, ובנסורת של נגרים, וכדו'. אבל לא די לכסותו באבנים או לכפות עליו כלי או לפזר עליו קמח וכדו'.
  4. מצות כיסוי הדם מוטלת תחילה על השוחט, שנאמר: "וְשָׁפַךְ אֶת דָּמוֹ,  וְכִסָּהוּ בֶּעָפָר". ואם לא כיסה השוחט – מצוה על אחרים לכסות את הדם. 
  5. יש לכסות את הדם בדרך מכובדת, ולפיכך אין מכסה אותה ברגלו, אלא בידו או בסכין או בכלי, כדי שלא יהיו המצוות בזויות עליו; שאין הכבוד לעצמן של המצוות, אלא למי שציווה בהן ברוך הוא, שנתנן לנו כדי להאיר לנו את הדרך ולהורות לנו נתיבות היושר, וכן הוא אומר: "נֵר לְרַגְלִי דְבָרֶךָ וְאוֹר לִנְתִיבָתִי".
(הל' שחיטה, פרק י"ד)

שו"ת הרחבה

שאלה: טעמים שונים ניתנו ע"י חכמי הדורות לאיסור שחיטת 'אותו ואת בנו' ביום אחד. אך האם ראוי לתת טעמים למצוות התורה?

תשובה: במסכת ברכות (לג ע"ב) שנינו: "האומר על קן ציפור יגיעו רחמיך – משתקין אותו", ונחלקו האמוראים בביאור הטעם: יש אומרים שהסיבה היא משום שהאומר כן "מטיל קנאה במעשה בראשית", שמדגיש שהקב"ה מרחם רק על הציפורים ולא על שאר הבריות. ויש אומרים שהסיבה היא משום "שעושה מידותיו של הקב"ה רחמים, ואינן אלא גזירות". לפי הדעה הראשונה אכן ניתן לומר שיש טעם למצות שילוח הקן והוא להרגיל את האדם לנהוג במידת הרחמים, רק שאין להזכיר זאת בתפילה כדי לא להטיל קנאה במעשה בראשית. אולם לפי הדעה השנייה אין לפרש את טעמי המצוות כלל ויש לקבל אותן כגזירות מאת ה' יתברך.

בספר 'מורה נבוכים' (ח"ג, פל"א) דחה הרמב"ם את שיטת הסוברים שיש לראות במצוות התורה גזירות מלך שאין להם טעם, וכתב שאדרבא נתינת טעמים שכליים למצוות מגדילה את ערכה בעיני העמים, ומראה לכל את חכמת ותבונת התורה האלוקית. ובדומה לזה כתב הרמב"ן (דברים כב, ו) שראוי לתת טעם שכלי למצוות "כי בכל אחד טעם ותועלת ותיקון לאדם – למנוע ממנו נזק או אמונה רעה או מידה מגונה, או לזכור הנסים ונפלאות הבורא ית' לדעת את ה'".

וכן כתב ב'משנה תורה' (הל' תמורה פ"ד הי"ג): "אף על פי שכל חוקי התורה גזירות הם – ראוי להתבונן בהן, וכל מה שאתה יכול ליתן לו טעם – תן לו טעם". וכן כתב בהלכות מעילה (פ"ח ה"ח): "ראוי לאדם להתבונן במשפטי התורה הקדושה ולידע סוף עניינם כפי כוחו, ודבר שלא ימצא לו טעם ולא ידע לו עילה אל יהי קל בעיניו ולא יהרוס לעלות אל ה' פן יפרוץ בו, ולא תהא מחשבתו בו כמחשבתו בשאר דברי החול". כלומר, אכן ראוי להתבונן ולתת טעמים למצוות כפי שכלנו האנושי, אך יש לדעת שהטעם שאנו נותנים אינו העיקר, כי עיקר עניינם של המצוות הוא היותן גזירה אלוקית וטעמם נסתר, ועל כן אין לזלזל חלילה גם במצוות שאין אנו מוצאים להם טעם בדרך ההיגיון האנושי.

וכך נהג הרמב"ם במקומות רבים ב'משנה תורה', שבכל פעם שהיה נותן טעם למצוה היה מקדים שעיקר המצוה הוא חוק אלוקי וגזירת הכתוב, אלא שיש לה גם רמז נוסף (ראו למשל: הל' תשובה פ"ג ה"ד – טעם לתקיעת שופר; הל' מקוואות פי"א הי"ב – טעם לטבילה במקווה).

וחכמי הקבלה הבינו שוודאי יש טעם למצוות, אך טעמים אלו עליונים ונסתרים מבינת אנוש, ועל כן אין לפרש טעמיהם באופן שכלי-אנושי (ראו למשל: זוה"ק, ח"ב, צב ע"א). וכן נראה שאע"פ שכל מצוות תורתנו הקדושה נועדו להיטיב לנו גם בעולם הזה, מכל מקום עיקר שכרן הוא לעולם הבא, ולכן את טעמם האמיתי לא ידענו ולא נדע לעולם.

 (ע"פ הרב חיים דוד הלוי, שו"ת עשה לך רב, ח"ז, קונטרס טעמי המצוות)

איך זה עובד? 

אסור לשחוט בהמה עם בנה ביום אחד..

איסור "אֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ" חל רק לגבי שחיטה כשרה, שנאמר: "לֹא תִשְׁחֲטוּ". אבל אם נהרג הראשון בדרך אחרת, כגון במוות טבעי או בשחיטה שאינה כשרהמותר לשחוט את השני.

אף על פי שהתורה דיברה בלשון זכר – "אֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ", עיקר האיסור נוהג בנקבה, משום שניתן לדעת בוודאות שוולד זה הוא בנה. ובזכר שידוע שהוא ודאי אביואסור לשחוט לכתחילה, משום שספק הוא לחכמים אם יש בו איסור או לא.

צריך לכסות את דמם של חיה או עוף שנשחטו, והשוחט הוא זה שצריך לכסות את הדם, וראוי שיעשה זאת מיד אחרי השחיטה.

הדם צריך להיות מכוסה בעפר גם מתחתיו.

ראוי לכסות את הדם כולו, מלבד הדם שעל הסכין, או דם שניתז בשחיטה.

אין לכסות את הדם ברגל, כדי שלא יהיו המצוות בזויות עליו.

קומיקס מצווה

רגע לנשמה 

מוסריות בתוך שרשרת המזון

// הרב שמואל רבינוביץ, רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

במשפט קצר אחד מגדירה התורה את היחס הראוי בין בני האדם לבעלי החיים, גם לאלו שהוא משתמש בהם ואוכל אותם להנאתו: "ושור או שה, אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד" (ויקרא כב, כח). מהו פשרה של הוראה זו ומה היא באה ללמד אותנו? מדוע הקשר המשפחתי בין בעלי החיים אמור למנוע מאיתנו לשחוט אותם באותו יום?

דחפים מול ערכים

בעולם החי קיימות 'שרשראות מזון' ישנם בעלי חיים מסוימים שמשמשים כמזון לבעלי חיים אחרים. לדוגמא, חרקים משמשים כמזון ללטאות, והלטאות משמשות כמזון לעופות דורסים. כך מתנהל עולמם של בעלי החיים, בחוקיות קבועה שעלינו להיזהר שלא להפר אותה ולהזיק לבעלי החיים – ובסופו של דבר גם לעצמנו. האדם, למרות היותו דומה בגופו לבעלי החיים, שונה מהם באופן מהותי. לא רק התבונה הרבה שבה ניחן האדם מייחדת אותו, שכן גם בין בעלי החיים קיימות רמות שונות של תבונה. ופער תבוני, גדול ככל שיהא, אינו הופך את האדם ליצור שונה במהותו.

ההבדל המהותי הקיים בין האדם לשאר בעלי החיים נובע מהמצפון המוסרי הקיים אצל האדם. בעלי החיים פועלים על פי דחפים המונחים על ידי צרכיהם, אך האדם אינו פועל רק על פי דחפים של עצמו אלא גם על פי תפיסת עולם ערכית המביאה אותו לראיית דבר מסוים כראוי ודבר אחר כאינו ראוי. בעלי חיים, מכל סוג שהוא, אינם נמנעים, למשל, מגניבה, אלא אם הגניבה מסכנת אותם ברמה המיידית. לעומת זאת, האדם, נמנע מגניבה משום שזה מעשה שאינו ראוי. הוא מכיר בכך שיש מעשים שלא יסכנו אותו, והם יכולים להיות אפילו נוחים ומשתלמים, אך הוא נמנע מעשייתם מפני שהם נוגדים את התפיסה הערכית שלו. 

להישאר בני אדם

ייחודיות זו של האדם עלולה להיפגם על ידי הכנסתו לשרשרת המזון הקיימת בטבע. האדם האוכל בשר של בעלי חיים, ויודע שחלילה הוא עלול להיטרף על ידי בעלי חיים אחרים, עשוי לשנות את תפיסתו ולראות את עצמו כחלק מעולמם של בעלי החיים הפועלים על פי כללי הישרדות בלבד. סיכון זה מביא את התורה להציב כללים מוסריים דווקא בתחום האכילה. 

אחד הכללים הוא זה שציטטנו למעלה: "אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד". כאשר אתה נוטל בהמה ושוחט אותה לצרכיך, עליך לזכור את השוני בינך לבין בעלי החיים האחרים, וגם כאן אמורה התפיסה הערכית להוביל אותך, ולשם כך עליך לנהוג באופן מוסרי גם כאן. שחיטה של אב ובנו או אם ובנה, גם כאשר בעלי החיים רחוקים זה מזה ואינם מודעים לשותפות הגורל שלהם שהובילה אותם להישחט ביום אחד, יש בה אלמנט של השמדה, דבר החורט בלב האדם אכזריות ומטשטש את תפיסתו הערכית. לשם הריגת שני דורות של בהמות ביום אחד, דרוש קור רוח המסוכן לנו, כבני אדם מוסריים. אנו עלולים לאבד בעקבות כך את הרגישות ואת יכולת ההקשבה למצוקות האחר, גם אם הוא שונה מאיתנו וכלל אינו בן אדם. 

שמירה על מוסריות, גם בשעה שאנו – לכאורה – נוטלים חלק בשרשרת המזון, תוביל אותנו לשמירה על ערכי המוסר בשאר תחומי החיים, ותזכיר לנו שאיננו ככל בעלי החיים המונעים רק על ידי דחפים ורצונות, אלא יש בנו משהו אחר, שונה, שבזכותו יש לנו את הרשות לחוש שיש לנו זכות קדימה על פני בעלי החיים.

(מתוך אתר הקרן למורשת הכותל המערבי, תשע"ג)
כיסוי הדם ע"י קטן

שאלה: אנו נוהגים לעשות 'כפרות' על תרנגול ואח"כ לקחת אותו לשחיטה. אני מעונין לבקש מהשוחט לתת לבני לקיים את מצות כיסוי הדם כדי לחנכו במצוות. האם חובה שדווקא השוחט יכסה או שהוא יכול לאפשר גם לאחרים לכסות, והאם ניתן לתת לקטן לכסות את הדם?

תשובה: בגמרא (חולין פז ע"א) וברמב"ם (בהלכות לעיל) מבואר שמצות כיסוי הדם מוטלת לכתחילה על השוחט. חז"ל למדו זאת ממילות הפסוק: "וְשָׁפַךְ אֶת דָּמוֹ וְכִסָּהוּ בֶּעָפָר" - מי ששפך, עליו לכסות את הדם. ובספר 'תפארת יעקב' הסתפק האם דין זה הוא רק כשהשוחט הוא גם בעל העוף, או שזהו אפילו כשאינו בעליו. וכתב שמתחילת הפסוק: "אֲשֶׁר יָצוּד צֵיד חַיָּה אוֹ עוֹף" ניתן ללמוד שחובת כיסוי הדם מוטלת על הבעלים, ולא על השוחט. אולם שאר הפוסקים (בה"ג, רמב"ן מרדכי, זבחי צדק) נקטו להלכה שהשוחט הוא המכסה את הדם גם כאשר איננו בעל העוף.

ויש לחקור אם מצות כיסוי הדם מוטלת בתחילה דווקא על השוחט, ורק אם לא כיסה - עוברת החובה על כל ישראל; או שמתחילה החובה מוטלת על כל ישראל אלא שהתורה נתנה זכות קדימה לשוחט. ההשלכה ההלכתית היוצאת מדיון זה היא: האם השוחט רשאי לוותר על זכותו ולאפשר לאדם אחר לכסות את הדם במקומו. יש מן הפוסקים שסברו כמו האפשרות הראשונה, שהחובה מוטלת תחילה על השוחט, ולדעתם אסור לו להעביר את המצוה לאחרים, ואם עושה כן הרי הוא מבטל מצות עשה (ש"ך, קצות החושן והתפארת יעקב). אולם פוסקים אחרים נקטו כמו האפשרות השנייה, שמצות כיסוי הדם חלה על כל ישראל ורק זכות היא שניתנה לשוחט, ולדעתם מותר לו להעביר זכות זו לאחרים (טור, תבואות שור, ט"ז והגר"י פערלא).

ובספר 'זבחי צדק' לר' עבדאללה סומך כתב שהמנהג בבגדד בערב יום הכיפורים הוא שהשוחט מכבד אחרים במצות כיסוי הדם, אך נראה מלשונו שבאמת היה ראוי להחמיר בזה.

ועכ"פ בספר 'כף החיים' לר' חיים פלאג'י כתב שאין נכון לתת לקטן לכסות את הדם, שכיון שעדיין אינו חייב במצוות על כן אם כיסה את הדם הרי זה כאילו נתכסה הדם ע"י הרוח, ולא נתקיימה המצוה (אף שלמעשה הוא מכוסה, ושוב אין צורך לכסותו). והמאירי כתב שכיסוי הקטן גרוע אף מכיסוי הרוח, והוא מפקיע לגמרי את חיוב המצוה. ועל כן, למעשה, אין לתת לקטן לכסות את הדם, ואת מצות החינוך ניתן לקיים במה שאומרים לו להביא עפר לכיסוי וכיוצא בזה.

(ע"פ הרב גד בוסקילה, ירחון מקבציאל, גיליון ל"ב, תשס"ז) 
בשאיפה לצמחונות

// הרב אבנר הרשקוביץ - ישיבה תיכונית, נחלים

בשנים האחרונות רווחת הדעה כי אכילת מזון שמקורו בבעלי חיים, כגון בקר עופות ודגים, הינה מעשה שאיננו מוסרי. מדוע רשאים בני האדם להשתמש בכוחם ובאמצעים הטכנולוגיים שהם פיתחו כדי לפגוע ולהרוג את בעלי חיים ולאכול את בשרם?!  האם התורה מסכימה לקביעה זו? דומה שניתן ללמוד על כך מהבנת טעמה של מצוות כיסוי הדם.

שינויים בתפריט 

התפריט של בני האנוש עבר שינוי במהלך הדורות. בראשית הבריאה אמר הקב"ה לאדם הראשון ולאשתו: "הִנֵּה נָתַתִּי לָכֶם אֶת כָּל עֵשֶׂב זֹרֵעַ זֶרַע אֲשֶׁר עַל פְּנֵי כָל הָאָרֶץ וְאֶת כָּל הָעֵץ אֲשֶׁר בּוֹ פְרִי עֵץ זֹרֵעַ זָרַע לָכֶם יִהְיֶה לְאָכְלָה" (בראשית א, כט). אדם וחוה היו צמחוניים, וכל שהותר להם לאכול הוא עשבים ופירות. לא בעלי חיים. אולם לאחר המבול קרא הקב"ה לנח ולבניו ואמר להם: "וַיְבָרֶךְ אֱלֹהִים אֶת נֹחַ וְאֶת בָּנָיו וַיֹּאמֶר לָהֶם... כָּל רֶמֶשׂ אֲשֶׁר הוּא חַי לָכֶם יִהְיֶה לְאָכְלָה, כְּיֶרֶק עֵשֶׂב נָתַתִּי לָכֶם אֶת כֹּל" (בראשית ה, א-ג). כעת הקב"ה מתיר לבני האדם לאכול גם את בשר בעלי החיים – "כְּיֶרֶק עֵשֶׂב נָתַתִּי לָכֶם אֶת כֹּל".

מהו פשר השינוי? מדוע החליט הקב"ה לשנות את הוראתו לבני האדם? מדוע בתחילה נאסר על בני האדם לאכול את בעלי החיים, ואחר כך הוחלט להתיר להם? הלא אם אכילת בשר בעלי החיים היא דבר שלילי יש לאסור זאת גם על נח ובניו, ואם איננה מעשה שלילי אזי היה ראוי להתיר זאת גם לאדם ולחוה?

במאמרו המפורסם 'חזון הצמחונות והשלום' מסביר הרב קוק שאכן המצב האידיאלי הוא שבני האדם יזונו עצמם מבלי לפגוע בבעלי החיים. על כן האדם ואשתו נצטוו שלא לאכול מבשר החיות אלא רק מהצומח ומעשב השדה. אולם בדור המבול הייתה ירידה רוחנית. בני האדם החלו פוגעים זה בזה, גוזלים וחומסים זה את זה ואף רוצחים זה את זה. בני האדם הוכיחו שהם עדיין במדרגה רוחנית ירודה. כשבני האדם פוגעים ורומסים אחד את השני לא שייך עדיין לצוות עליהם שלא לפגוע בבעלי החיים. להיפך. הקפדה יתירה על הפגיעה בבעלי החיים תוביל אחריה לפגיעה בבני האדם, וכן תגרום לבני האדם לחשוב שהם עוד סוג של בעל חיים הקיים בעולם ולשכוח שהם אמורים להיות במעלה רוחנית עליונה ונבדלת משאר בעלי החיים. הקב"ה ביקש לעשות סדר: תחילה עליכם להתרגל להיות אוהבים ומכבדים זה את זה ולהבין שאתם במעלה עליונה משאר בעלי החיים, ואחר כך תעברו לשלב הבא שלא לפגוע גם בבעלי החיים. 'בין אדם לחבירו' קודם ל'בין אדם לבהמתו', שכן בני האדם אינם שווים במעלתם לשאר בעלי החיים, ורק מתוך הכרה בעליונותם הם אמורים להגיע להבנה שאין לפגוע גם בבעלי החיים

לכסות ולהתבייש

בשלב זה מותר לנו לאכול את בשר בעלי החיים, אך כיצד נזכור שאנו במצב שאיננו אידיאלי? כיצד נזכור שאנו בשאיפה לעבור לשלב העליון יותר, שבו ניזהר אף מפגיעה בבעלי החיים? על ידי מצוות כיסוי הדם. אמנם מותר לנו לשחוט את בעלי החיים לצרכי אכילה, אך עלינו להרגיש בושה במעשה זה ותקווה להגיע למצב מתוקן יותר. על כן אנו מכסים את הדם, כביכול מסתירים אנו את מעשינו. איננו מתגאים בו, אלא מבינים שזהו מעשה של דיעבד, המתאים כעת למדרגתנו אך אינו מצב נצחי.

נכונה היא אם כן הטענה שהפגיעה בבעלי החיים הינה מעשה בעייתי מבחינה מוסרית, אך השקפת התורה היא שבשלב זה של האנושות עדיין אין להתנזר מאכילת הבשר, אלא להתמקד באיסור הפגיעה בבני האדם. ויחד עם זאת לזכור את השאיפה הגדולה להגיע לתקופה עליונה ואידיאלית יותר, בה כבר נהיה מתוקנים במעשינו ובהתייחסותנו זה לזה, ונוכל להשקיע ולפתח את חושי המוסר שלנו גם כלפי בעלי החיים.

סיפור 

שחיטה רחמנית

חז"ל מלמדים אותנו כי מצות "אותו ואת בנו" נועדה להרחיק מעם ישראל את מידת האכזריות.

בשנת תרפ"ה, יצא הרב אברהם יצחק הכהן קוק ל'מסע תשובה' במושבות, כאשר אחת המגמות הייתה לחזק את ההקפדה על שחיטה כשרה ביישובים. בשיחה עם אנשי היישוב, הרחיב הרב לבאר כיצד השחיטה היהודית פועלת להטביע באומה הישראלית את מידת הרחמים, ולהרחיק ממנה את מידת האכזריות. 

וכך אמר: אצל הגויים, עקרת הבית לוקחת את העוף בידה, ושוחטת אותו בסכין פגומה. והעוף מפרפר בייסוריו, והילדים הרואים זאת - נעשים אכזריים. לעומת זאת, אצל היהודים, לוקחים יהודי תלמיד חכם וירא שמים וממנים אותו לשוחט, והוא הולך מאחורי העיירה, ושוחט שם עבור כל התושבים. הילדים היהודים אינם רואים את פִרפורו של בעל החי הנשחט - ומתוך כך אין  האכזריות משתרשת בהם.

מצוה עם כיסוי

לפועה שטיינר, בתו של הרב שלמה מן ההר, היה תפקיד מיוחד בבית. בכל ערב שבת היה עליה ליטול בידה את התרנגולת שנקנתה, ולהוליכה לבית השוחט. תפקיד זה לא היה חביב בעיניה, משום שלא פעם הייתה התרנגולת נוהגת לטפוח בכנפיה, ולהבהיל את הילדה.

בערב שבת אחד חזר אביה בשעה מוקדמת וראה אותה אוחזת את התרנגולת בידה. 'לאן את הולכת?' - שאל. 'אל השוחט' - השיבה. 'יפה מאד, אני רואה שאת הולכת לקיים מצוה' - קרא לעברה. אולם הבת תיקנה: 'שתי מצוות, ואפילו שלוש'. 'ומה הן המצוות שאת הולכת לקיים?' - היקשה האב. והבת משיבה: 'מצוה ראשונה - כיבוד אב ואם, שהרי אמא אמרה לי ללכת. מצוה שניה - זכור את יום השבת, שהרי תרנגולת זו נקנתה לכבוד השבת. ומצוה שלישית - שחיטה, שכן בהולכת התרנגולת את השוחט אני שותפה למצות השחיטה'.

הוסיף אביה ואמר: 'ישנה עוד מצוה הקשורה לשחיטה - מצות כיסוי הדם. הידעת בתי, שישנה מצוה לכסות דם חיה ועוף שנשחטו?'. 'לא, לא ידעתי' - הודתה הבת - 'תודה שלימדת אותי'. סיימה הבת את דבריה, ופנתה ללכת. 'חכי רגע, אני הולך אתך' - אמר אביה.

הבת לא הבינה מדוע רוצה אביה לילך עמה, אך לא התנגדה. הפעם אביה החזיק את התרנגולת והיא הייתה פטורה מהמשימה הלא נעימה. כשהגיעו לבית השוחט, הראה לה אביה כיצד השוחט בודק את הסכין, וכיצד הוא מבצע את מעשה השחיטה, ובסיום השחיטה פנתה הבת ללכת.

'ומה עם כיסוי הדם?' - שאל אותה אביה. 'את זה בוודאי יעשה השוחט' - השיבה לתומה. אך האב הפתיע: 'לא, הפעם את תבצעי את כיסוי הדם. ביקשתי מן השוחט, והוא הסכים לתת לך לקיים את המצוה. מהר, אִספי עפר מלוא החופניים'. עשתה הבת כמצוותו, וכאשר היה העפר בידה הורה לה לברך: ברוך... אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על כיסוי הדם, ומיד שפכה הבת את העפר, וכיסתה את הדם.

באופן זה לימד הרב מן ההר את בתו תורה והלכה, וזיכה אותה בקיום מצוה נדירה זו, שעד לפני דקות מעטות כלל לא ידעה על קיומה...

רגישות אמיתית

פעם אחת הלך רבי אריה לוין עם הרב קוק ברחוב. תוך כדי דיבורו, בהיסח הדעת, תלש רבי אריה עלה מאחד השיחים ושיחק בו.

הזדעזע הרב קוק ואמר לרבי אריה לוין: "למה לגדוע חיים?!" והוסיף: "מאז היותי קטן נזהרתי שלא לקטוף שום צמח שלא לצורך".

לפעמים אנחנו חושבים שלדברים הגדולים בעולם יש חשיבות גדולה, כמו בני אדם.

אך לעומת זאת, לדברים הקטנים אין כל כך חשיבות.

אבל כאשר אנחנו מבינים שה' ברא את העולם כולו וכל אשר בו למען מטרה מסוימת, וכל דבר ודבר בעולם יש לו תכלית, הרי שישנה חשיבות גדולה בכל פרט, גם אם הוא נראה לנו קטן מאוד.

כל שכן כאשר אנו יודעים שה' לא רק ברא וזהו, אלא מחיה ומשגיח על הכול בכל רגע ורגע.

ספר החינוך מסביר שמטרת איסור שחיטת בהמה ובנה ביום אחד בא כדי שנבין שה' משגיח על עוד דברים בעולם מלבדנו, בני האדם.

"טוֹב ה' לַכֹּל וְרַחֲמָיו עַל כָּל מַעֲשָׂיו" - ה' ברא את העולם על מנת לעשות טוב לברואים, והוא מרחם על כל דבר ודבר שברא.

חשוב מאוד שנחשוב על זה, לא רק כדי להתנהג כמו שצריך לכל הנבראים, אלא בעיקר כדי שנבין כמה ה' רחמן, וכמה אנחנו צריכים להיות כאלו, בוודאי ביחס לבני אדם.

אשר ויונתן פלמר הי"ד

בחודש אלול ה'תשע"א נרצחו אב ובנו תושבי קריית-ארבע, אשר ויונתן פלמר הי"ד, על ידי שוטר פלסטיני שהשליך אבנים ממכוניתו לעבר מכוניתם. כתוצאה מכך איבד הנהג שליטה והרכב התדרדר לתהום. כך מצאו את מותם אשר בן העשרים וחמש ובנו יונתן התינוק הי"ד. השניים הובאו למנוחות בבית הקברות העתיק בחברון, והסבא, הרב מאיר פרץ, דיבר מדם ליבו לפני שנטמנו באדמת חברון, וזעק: "איך אותו רוצח שפל יכול להרוג אב ובנו בבת אחת? הרי התורה הקדושה אוסרת אפילו לשחוט בעלי חיים אב ובנו! וכיצד העז אותו רוצח שפל, שראה לפניו אב ותינוק ברכב, לפגוע בהם מתוך מטרה לרוצחם נפש?!"

מאמרי מגזין לנשמה

המצווה היומית
משנה תורה
מן המקורות
רגע לנשמה
סיפור
מגזין לנשמה

מתגייסים לעזרת כוחות הביטחון עם הרמב"ם היומי

סט משנה תורה מהודר בכריכה מפוארת בפירוש של הרב שטיינזלץ

רק 299 ₪

במקום 835 ₪

הלימוד לעילוי נשמת הנופלים והנרצחים הי"ד

דילוג לתוכן