מצוות 72-74 – לא לחקוק כתובת קעקע, או לשרוט שריטה בגופנו, ולא לקרוח קרחה כאבל על מת

"

שהוזהרנו לא לרשום בגופנו כתובת קעקע

(ספר המצוות – לא תעשה מא)

שהוזהרנו לא לשרוט ולעשות חבּוּרה בבשרנו

(ספר המצוות – לא תעשה מה)

שהוזהרנו לא לעשות קרחה בראש, כדרך אבלות על המת

(ספר המצוות – לא תעשה קעא)

55תורה שבכתב 

וְשֶׂרֶט לָנֶפֶשׁ לֹא תִתְּנוּ בִּבְשַׂרְכֶם וּכְתֹבֶת קַעֲקַע לֹא תִתְּנוּ בָּכֶם אֲנִי ה'

(ויקרא יט, כח)

בָּנִים אַתֶּם לַה' אֱלֹהֵיכֶם, לֹא תִתְגֹּדְדוּ, וְלֹא תָשִׂימוּ קָרְחָה בֵּין עֵינֵיכֶם לָמֵת

(דברים יד, א)

לֹא יִקְרְחוּ קָרְחָה בְּרֹאשָׁם וּפְאַת זְקָנָם לֹא יְגַלֵּחוּ וּבִבְשָׂרָם לֹא יִשְׂרְטוּ שָׂרָטֶת

(ויקרא כא, ה)

 

תורה שבעל פה 

אמר רבי תנחום ברבי יוסי: בוא וראה מה הקב"ה אומר לישראל, "וְשֶׂרֶט לָנֶפֶשׁ לֹא תִתְּנוּ בִּבְשַׂרְכֶם" – למה? "אֲנִי ה'" – נאמן לפרוע לכם שכר. יש אדם אומר לחבירו: אם תנוול עצמך, ואני נותן לך שכרך; אבל הקב"ה אמר: אם לא תנבלו עצמכם, אני נותן לכם שכר

(תנחומא, ויצא, כב)

משנה תורה להרמב"ם 

  1. אסור לכתוב כתובת קעקע על הבשר, כמנהג עובדי עבודה זרה, דהיינו ששורט שריטה על בשרו, וממלא את מקום השריטה בדיו או בשאר צבעים המשאירים רישומם על הבשר; שנאמר: "וּכְתֹבֶת קַעֲקַע לֹא תִתְּנוּ בָּכֶם".
  2. אסור לשרוט שריטה על בשרו, או לחבול בבשרו, כדרך אבֵלות על המת, לפי שזהו דרך עובדי עבודה זרה; שנאמר: "וְשֶׂרֶט לָנֶפֶשׁ לֹא תִתְּנוּ בִּבְשַׂרְכֶם", ונאמר: "לֹא תִתְגֹּדְדוּ" (-לא תחבלו בגופכם).
  3. כשם שהיו הגויים שורטים בבשרם על מתיהם מפני הצער, כך היו חובלים בעצמם לעבודה זרה, שנאמר (מ"א יח, כח): "וַיִּתְגֹּדְדוּ כְּמִשְׁפָּטָם", וגם זה נכלל באיסור "לֹא תִתְגֹּדְדוּ". 
  4. עוד בכלל אזהרה זו – שלא יהיו שני בתי דינים בעיר אחת, זה נוהג כמנהג זה וזה נוהג כמנהג אחר, לפי שדבר זה גורם למחלוקות גדולות, שנאמר: "לֹא תִתְגֹּדְדוּ" – לא תיעשו אגודות אגודות. 
  5. אסור לקרוח קרחת בראשו כדרך אבֵלות על המת, שנאמר: "וְלֹא תָשִׂימוּ קָרְחָה בֵּין עֵינֵיכֶם לָמֵת". וכמה שיעור הקרחה? – כדי שייראה מראשו כגריס (-קטנית בגודל של כ-1.7 ס"מ) פנוי בלי שיער. 
(הל' עבודה זרה וחוקות הגויים, פרק י"ב)

שו"ת הרחבה

שאלה: האם מותר לעשות במכון לקוסמטיקה 'איפור קבוע' (פס בעין, הדגשת שפתיים וכדו') שנשאר לאורך זמן של כחמש שנים ויותר? האיפור מתבסס על החדרת פיגמנטים ידידותיים וטבעיים בעלי צבע אל מתחת לפני העור. האם יש בזה חשש של איסור כתובת קעקע, או שמא אין בזה איסור מאחר ואין כותבים אותיות, ומשום שאין כאן כוונה לעבודה זרה, וגם אין זה מתקיים לעולם?

תשובה: במשנה במסכת מכות (פ"ג מ"ו) נחלקו התנאים אם איסור כתובת קעקע הוא דווקא כאשר רושם בקעקוע שם של עבודה זרה (דעת ר' שמעון) או שכל כתובת קעקע אסורה (דעת חכמים). ובגמרא מבואר שהלכה כדברי חכמים. וכן פסק ה'טור' להלכה.

מדברי הרמב"ם ושאר הראשונים (ראב"ד, ר"ש משאנץ, ריטב"א) מבואר עוד שהאיסור אינו דווקא בכתיבת אותיות, אלא בכל מילוי שממלא את מקום השריטה. ויש מן האחרונים (עי' פתחי תשובה יו"ד קפ, א) שכתבו שמדאורייתא אסור דווקא בכתיבת אותיות, ומדרבנן אסור אפילו בלא כתיבת אותיות. ובפסקי דין רבנים (דיני ממונות ובירורי יהדות, ד, 102) הכריעו להלכה כי אף בצורה שיש לה משמעות ישנו איסור דאורייתא של כתיבת קעקוע. 

יש מן הראשונים שכתבו (כל בו, ספר החינוך) שאיסור כתובת קעקע אינו אלא כאשר הקעקוע נשאר לעולם. אולם מדברי ראשונים אחרים (רש"י, נמוקי יוסף) נראה שהאיסור הוא בכל כתובת הנשארת על הגוף למשך זמן ממושך, אף שאינה מתקיימת לעולם. וכן נראה מדברי השולחן ערוך.

עוד יש להעיר כי איסור הקעקוע הוא בכל מקום בגוף, והוא נוהג בגברים ובנשים כאחד. וכן נוהג איסור זה גם באופן שאין מתכוונים לשם עבודה זרה, וכמו שכתב בשו"ת משפטי עוזיאל (ח"ב, יו"ד, סי' כ"ב): "איסור כתובת קעקע הוא גזירת הכתוב, ולכן אף במקום שעושה זאת להנאתו אסור, ככל איסורים שבתורה". וכן פסק הרב משה פיינשטיין בשו"ת אגרות משה (ח"ב, יו"ד, סי' נג). וכן דעת כל גדולי הדור הזה והקודם (ביניהם: הגר"ע יוסף, הגרי"ש אלישיב, הגר"י פישר והגר"ח קנייבסקי).

ומכל האמור יש ללמוד שאין לעשות איפור קבוע הנשאר לאורך זמן, אף שאינו מתכוון לעבודה זרה אלא לנוי, ואף שאינו כותב אותיות. ויש בכך משום איסור כתובת קעקע.

(ע"פ שו"ת במראה הבזק [הרב שאול ישראלי], ח"ב, עמ' 81) 
(ע"פ שו"ת אבני דרך [הרב אלחנן פרינץ], ח"ב, סי' ז')

איך זה עובד? 

אסור לכתוב כתובת קעקע על הבשר!

אסור לשרוט שריטה על בשרו, או לחבול בבשרו, כדרך אבֵלות על המת, לפי שזהו דרך עובדי עבודה זרה.

אסור לקרוח קרחת בראשו כדרך אבֵלות על המת.

עוד בכלל אזהרה זו – שלא יהיו שני בתי דינים בעיר אחת, זה נוהג כמנהג זה וזה נוהג כמנהג אחר, לפי שדבר זה גורם למחלוקות גדולות, שנאמר: "לֹא תִתְגֹּדְדוּ" – לא תיעשו אגודות אגודות.

קומיקס מצווה

רגע לנשמה 

התחדשות או קירקוע

קעקוע, מה רע בזה כל כך?

איש אחד קיעקע "אמא יקרה" בספרדית ובחורה אחת סימנה על עצמה את אבן הדרך ששינתה את חייה, מה כל כך נורא?

קעקוע מלשון קרקוע, קיבוע. משהו שלא זז ולא מתחדש. התאים שבגוף שלנו מתחדשים בכל יום, וידוע שגם הבריאה והנשמה מתחדשת כל יום -"המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית" (מתוך התפילה).

גם בפן הנפשי חשוב מאוד עיקרון ההתחדשות, כאשר אדם לא מצליח לשחרר כאב מהעבר, פעמים רבות הדבר יכול לצער אותו בהווה, ולהשפיע על בחירותיו בעתיד.

אם כך ניתן להבין שהתורה מעודדת אותנו להתחדש ולהתקדם, לא להישאר תקועים ומקובעים, אלא להמשיך ולהיות חלק מזרימת החיים ולעלות תמיד קדימה.

בנוסף, חשוב להבין שהגוף של יהודי הוא קדוש!! יש דתות בהם שונאים את הגוף ומזלזלים בו כי הוא כביכול מעכב את הופעת הנשמה, לא כך בתורתנו הקדושה! אנחנו מחברים את הגוף עם הנשמה, חיבור ולא פירוד. הגוף שלנו קדוש ועתיד לקום בתחיית המתים ביחד עם הנשמה בעז"ה. לכן הקב"ה אוסר עלינו לפגוע בגוף ולקבע אותו על דברים מסוימים, גם אם הם נראים יפים או משמעותיים באותו הרגע, אנחנו חלק מאין סוף ומשתדלים להתחדש ולהתקדם אל יעודנו האמיתי.

שנזכה תמיד לאהוב את גופנו ולתת לו את המקום הטוב והמאוזן, שבע"ה נתחדש תמיד ונתקדם קדימה!

 

סיפור 

להאיר נפשות מקועקעות

// הרב שלמה קרליבך

במהלך סמינר 'רוח', שאורח הכבוד שלו היה ר' שלמה קרליבך, חלמה ציליה סקרוב מלונג-איילנד חלום מוזר. גדודים של בריונים, מעוטרים בכל גופם בקעקועים מרושעים, הלכו ובאו בחלום. הם נראו כמחפשים אחר משהו או מישהו. לפתע הופיעו סמי אינטרטור (עוזרו ומנהלו האישי של ר' שלמה) והדסה קרליבך (גיסתו של ר' שלמה), והכריזו שכל מי שרוצה להסיר את הקעקוע מגופו, עליו לגשת מיד לחדרו של שלמה. 

בחלום, החדר הוא אמפיתיאטרון גדול. ר' שלמה יושב על כיסא נדנדה, מתנדנד באיטיות לפנים ולאחור, מנופף בעט של אור לעבר האנשים העוברים לפניו, ומוחה מיד את כל הקעקועים.

ברגע שהתעוררתי - מספרת ציליה - הלכתי לחפש את ר' שלמה ולספר לו על החלום. הוא האזין בריכוז, ואז שאל אותי מה היה פירוש החלום לדעתי. לא היה קשה לפרש את החלום. 

האנשים עם הקעקועים - אמרה - מסמלים את האנשים הבאים אליך כשטומאה חקוקה בבשרם. חלק מרופאי הנפש מנסים למחות את הסימנים הללו על ידי חיתוך, ניתוח, וגרימת סבל וכאב רב. אבל אתה מסלק את כל הסימנים הללו באמצעות המתיקות והאור שלך, ע"י שאתה מדגיש את הטוב והחיובי השוכן בכל נשמה.

ר' שלמה התבונן בה במשך רגע ארוך, ולבסוף מלמל: 'אה, אני רואה שאת מבינה". ואז השפיל את עיניו, כיסה את פניו בכפות ידיו, ופרץ בבכי...

(הרבי מקרן הרחוב, עמ' 202)

מאמרי מגזין לנשמה

המצווה היומית
משנה תורה
מן המקורות
רגע לנשמה
סיפור
מגזין לנשמה

מתגייסים לעזרת כוחות הביטחון עם הרמב"ם היומי

סט משנה תורה מהודר בכריכה מפוארת בפירוש של הרב שטיינזלץ

רק 299 ₪

במקום 835 ₪

הלימוד לעילוי נשמת הנופלים והנרצחים הי"ד

דילוג לתוכן